Prevádzkové riziko | Deloitte Slovensko

Služby

Služby v oblasti riadenia prevádzkových rizík

Pomáhame organizáciám transformovať spôsoby, akými využívajú svoje ľudské zdroje, vzťahy s tretími osobami, technológie, údaje, podnikové procesy a kontrolné mechanizmy s cieľom zlepšiť riadenie prevádzkových rizík a zvýšiť výkonnosť podniku.

Naše služby

Interný audit

Pomáhame transformovať útvary interného auditu našich klientov tak, že úzko spolupracujeme s tímom interného auditu alebo túto funkciu priamo zastávame s cieľom zlepšiť efektivitu vnútorných kontrol a procesov a dosiahnuť účinný regulačný súlad. Poskytujeme expertné poradenstvo zavedeným útvarom interného auditu v oblasti stratégie a úlohy, personálneho zabezpečenia a technologickej podpory. Súčasne uskutočňujeme audity, audity metodiky full-cost a poskytujeme poradenstvo v oblasti projektov financovaných z fondov EÚ aj z národných zdrojov.

 

Nezávislé uistenie

Ponúkame špecializované služby auditu informačných technológií pre optimalizáciu riadenia rizík a kontrolných mechanizmov, analytické auditné postupy umožňujúce získať hlbší pohľad na základe disponibilných dát, a uistenie o kvalite a rizikovosti služieb poskytovaných tretími stranami v rámci komplexného riadenia operačných rizík podniku.

 

Riziko firemnej kultúry

Spoločnostiam pomáhame posudzovať a rozvíjať hodnoty, myslenie, atmosféru, správanie a pochopenie kultúry podstupovania rizík a zladiť všetko s ich stratégiou a obchodnou praxou.

 

Rozšírené riadenie podnikových rizík

Vyhodnocujeme a riadime riziká vyplývajúce zo vzťahov s tretími stranami spojené s outsourcingom, licencovaním, alianciami a ďalšími obchodnými vzťahmi na všetkých úrovniach organizácie s cieľom maximalizovať výkonnosť podniku, znižovať náklady na informačné technológie a licencie a optimalizovať dodávateľské reťazce.

 

Prevádzkové riziko a transformácia

Klientom pomáhame meniť spôsob, ako využívajú zamestnancov, vzťahy s tretími stranami, technológie, dáta, procesy a kontrolné mechanizmy s cieľom zlepšiť riadenie prevádzkových rizík a zvýšiť výkonnosť podniku. Ide prevažne o vypracovanie rámcov vrátane spoločnej klasifikácie rizík, hlásenia o prípadoch straty údajov, metódy posudzovania podnikových a IT procesov a kontrolných postupov a zavádzanie nástrojov a technológií.

 

Riziko technológií a dát

Klientom pomáhame implementovať pokročilé technológie vrátane umelej inteligencie, ktoré umožňujú, zrýchľujú a spresňujú spracovanie dát pre podporu rozhodovania manažmentu. V rámci podpory procesu dohľadu a rozhodovania organizácie sú správne technológie a dáta nevyhnutnosťou.