Regulačné riziko | Deloitte Slovensko

Služby

Služby v oblasti riadenia regulačného rizika

Takmer v každom odvetví musia spoločnosti venovať veľkú pozornosť otázkam dodržiavania predpisov. V opačnom prípade môžu zaplatiť vysokú cenu s dopadom na ich postavenie na trhu, ako aj na dobré meno. V oblasti dodržiavania regulačných predpisov existuje veľa úskalí. Politické a podnikateľské prostredie sa totiž v mnohých regiónoch veľmi rýchlo mení.

Naše služby

Regulačná stratégia

V rámci našich služieb v oblasti regulačnej stratégie pomáhame klientom vypracovať stratégie, štruktúry a procesy, ktoré im umožnia proaktívne zhodnotiť regulačné trendy a ich vplyvy na obchodné modely. Tiež im pomáhajú prispôsobovať obchodné modely meniacemu sa prostrediu, zvyšovať kvalitu regulačného dohľadu a zároveň znižovať náklady.

  • Zhodnotenie regulačnej stratégie
  • Vypracovanie regulačnej stratégie
  • Správa a riadenie v oblasti regulačnej stratégie a návrh prevádzkového modelu

Dodržiavanie regulačných predpisov

Dodržiavanie predpisov je nevyhnutnosť, ktorú musia spoločnosti splniť, aby mohli podnikať alebo získať konkurenčnú výhodu. Pomáhame klientom zlepšiť ich konkurencieschopnosť prostredníctvom služieb určených na znižovanie nákladov a zlepšovanie efektívnosti pri zabezpečovaní súladu s legislatívou. Tento prístup, ktorý odporúčame klientom nielen kvôli zachovaniu hodnoty organizácie, ale aj na získanie konkurenčnej výhody, zahŕňa nasledovné služby:

  • Posúdenie prevádzkového modelu v oblasti regulačných predpisov
  • Návrh a realizácia prevádzkového modelu v oblasti regulačných predpisov
  • Testovanie kontrol v oblasti regulačných predpisov a odporúčania na zlepšenie alebo nápravu
  • Monitorovanie, analytika a vykazovanie v oblasti regulačných predpisov

Regulačná reakcia

Hoci preventívny prístup k dodržiavaniu regulačných predpisov je vždy lepší, niekedy je nevyhnutné reagovať na zistené nedostatky. Klienti môžu byť predmetom konania dozorných orgánov,  alebo môžu zistiť medzery vo vlastných procesoch a/alebo systémoch zabezpečujúcich súlad s legislatívou. V takýchto prípadoch pomáhame klientom zisťovať a analyzovať príčiny zlyhaní v oblasti dodržiavania predpisov. Na analýzu možnej ujmy alebo škody využívame dostupné dáta, identifikujeme vhodné prístupy k náprave a realizujeme nápravné opatrenia.

  • Posúdenie a analýza medzery zlyhania rámca regulačnej reakcie
  • Návrh a realizácia nápravy rámca regulačnej reakcie
  • Posúdenie vplyvu, hodnotenie a reakcia na zlyhanie rámca regulačnej reakcie

Spojte sa s nami

Martin Kubačka

Martin Kubačka

Partner

Martin je partnerem v oddělení řízení rizik společnosti Deloitte v České republice. Zastřešuje oblast finančních i nefinančních rizik, informační bezpečnosti, finanční kriminality a udržitelnosti. Na ... Viac