Strategické a reputačné riziko

Služby

Služby v oblasti riadenia strategického a reputačného rizika

Strategické riziká môžu narušiť podnikovú stratégiu, ale aj zlepšiť výkonnosť. Spoločnosť Deloitte pomáha svojim klientom identifikovať, pochopiť a pripraviť sa na riziká, ktoré môžu mať vplyv na ich podnikanie alebo odvetvie a poškodiť ich dobré meno. Pomáhame klientom stať sa lídrami a zvládať zmeny, vďaka čomu budú môcť premeniť potenciálne hrozby na príležitosti.

Naše služby

Správa a riadenie

Očakávania, zodpovednosť, ani záväzky členov vrcholového manažmentu neboli nikdy také veľké ako v súčasnosti. Vrcholovému manažmentu a jeho členom pomáhame efektívnejšie kontrolovať kľúčové riziká, stratégiu a celkovú štruktúru správy a riadenia ich organizácie v týchto oblastiach:

 • Efektivita vrcholového manažmentu
 • Rozvoj členov vrcholového manažmentu
 • Simulácie vrcholového manažmentu
 • Zapájanie akcionárov
 • Podpora administratívneho personálu vrcholového manažmentu

Strategické riziko

Revolučné zmeny ovplyvňujú aj tie najstabilnejšie spoločnosti. Nové a rýchlo sa rozvíjajúce spoločnosti pretvárajú tradičné obchodné modely, zatiaľ čo nové technológie, demografické zmeny a globalizácia menia konkurenčné prostredie. Naše služby v oblasti strategického rizika sa zameriavajú na identifikovanie, monitorovanie a poskytovanie poznatkov o trendoch a zásadných zmenách, ktoré môžu ovplyvniť konkurenčnú výhodu, pozíciu na trhu a dlhodobú výkonnosť našich klientov.

 • Riadenie podnikových rizík
 • Riadenie strategických rizík
 • Stratégia, riadenie a správa v oblasti GRC (governance, risk and compliance = podnikové riadenie, riziko a dodržiavanie predpisov)

Riziko značky a reputácie

V dobe sociálnych médií a informačného pretlaku je integrita značky neustále v ohrození. Naše služby v oblasti riadenia rizika značky a reputácie prinášajú komplexné riešenia týkajúce sa riadenia a hodnotenia značky, dobrého mena a zákazníckej skúsenosti. Organizáciám poskytujeme nástroje a poznatky na budovanie odolnej a diferencovanej značky a zákazníckej skúsenosti.

 • Riadenie značky a reputácie
 • Odolnosť značky a reputácie

Krízový manažment

Klientom pomáhame pripraviť sa a reagovať na akúkoľvek veľkú krízu, aby z nej vyšli silnejší. Naše služby zahŕňajú podnikové krízové programy, pripravenosť na krízu pomocou simulácií, rýchlu reakciu, efektívnu komunikáciu so zainteresovanými stranami a programy obnovy.

 • Pripravenosť na krízu
 • Reakcia na krízu
 • Obnova po kríze

Udržateľnosť

Naše služby v oblasti udržateľnosti pomáhajú klientom úspešne zvládať aktivity týkajúce sa zodpovedného podnikania a udržateľného rozvoja prostredníctvom integrovaného výkazníctva. Vypracovávame, monitorujeme, zabezpečujeme a predkladáme správy o iniciatívach v oblasti udržateľnosti, ktoré sú zamerané na sociálne, etické, environmentálne a iné nefinančné potreby kľúčových zainteresovaných strán.

 • Stratégia udržateľnosti
 • Riadenie rizík udržateľného dodávateľského reťazca
 • Udržateľnosť a meranie a oceňovanie sociálneho vplyvu
 • Príprava a vydanie správ o udržateľnosti