Аналіз

Прогноз розвитку світового медико-біологічного сектору на 2015 рік

Адаптація компаній до умов мінливого ринку

Основними чинниками зростання медико-біологічного сектору в 2015 році стане загальне старіння населення, збільшення кількості хронічних захворювань і захворювань, обумовлених способом життя, експансія на ринках, що розвиваються, а також розвиток технологій та методів лікування. Однак зусилля урядів, медичних установ і програм медичного страхування зі скорочення витрат, підвищення якості медичної допомоги та демонстрації ефективності істотно впливають на формування попиту на медичні послуги, а також процедуру та умови їхнього надання. Дедалі більш очевидно, що для світового медико-біологічного сектору настав період значних змін.

У звіті розглянуто деякі з основних питань, що постали перед світовим медико-біологічним сектором, надано стислий огляд заходів, що здійснюються на різних регіональних ринках, а також запропоновано рекомендації для компаній щодо збільшення виручки і частки ринку в 2015 році та в подальшому.

Основні проблеми медико-біологічного сектору в 2015 році

Тривалий період розробки нових продуктів у медико-біологічному секторі обумовлює потребу застосування представниками сектору довгострокового підходу до розробки стратегій, управління портфельними активами та ринкової експансії. Однак організації мають бути готові швидко та адекватно реагувати на проблеми і можливості у короткостроковій перспективі.

У 2015 році основну увагу буде зосереджено на чотирьох ключових тенденціях: пошук інноваційних рішень і можливостей зростання; адаптація до змін регулятивної бази та зниження ризиків; збереження та підвищення акціонерної вартості, а також підготування до реалізації нових можливостей. Такі проблеми і можливості можуть бути як світовими, так і місцевими. Далі надано докладніший опис кожної із зазначених тенденцій та рекомендації для зацікавлених сторін.

Прогноз розвитку світового медико-біологічного сектору на 2015 рік

Пошук інноваційних рішень і можливостей зростання

У пошуку інноваційних рішень і можливостей подальшого розвитку, а також для компенсації загальних втрат ефективності під час ведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) компанії продовжують розглядати варіанти операцій злиття і поглинання. Формування партнерств і неофіційна співпраця також ставатимуть ключовими елементами загальноприйнятої практики, залежно від того, як компанії будуть далі адаптуватися до нових мінливих ринкових умов і розглядатимуть можливості розвитку дистриб'юторських мереж та ефективності попередніх інвестицій.

Нові моделі страхування та оплати, швидка зміна соціально-демографічних характеристик споживчого сегмента, а також активне використання технологічних інновацій у сфері охорони здоров'я – все це впливатиме на збільшення ринку операцій злиття і поглинання, заснованих як на горизонтальній, так і на вертикальній інтеграції.

Innovation

Адаптація до змін регулятивної бази та зниження ризиків

Сьогодні основні проблеми регулятивного характеру, які постають перед компаніями світового медико-біологічного сектору – питання безпеки продукції, порушення вимог безпеки та конфіденційності, спірні ситуації у сфері інтелектуальної власності, несумлінна маркетингова практика і корупція. Недотримання відповідних вимог призводить до штрафів (розмір і значення яких постійно зростає), відкликання продукції, негативного іміджу в ЗМІ, збитків для репутації, а також значної втрати виручки або частки ринку. На ситуацію також впливають швидкість змін, зростання кількості перевірок, застосування ефективніших механізмів відстеження ризиків та оптимізація координації діяльності між різними органами і регіонами.

Через те, що регулятивна база постійно ускладнюється, компаніям медико-біологічного сектору доведеться продемонструвати активну позицію та вміння відповідати всім вимогам, які висуваються до їхньої роботи та клінічної діяльності, зокрема до комерційної діяльності, НДДКР і системи постачань.

Збереження та підвищення акціонерної вартості

Міжнародні медико-біологічні компанії стикаються з різноманітними труднощами: ціновим тиском, суворою конкуренцією, зниженням маржі, проблемами з системами постачань і нормативними обмеженнями. Усе це може уповільнити темпи зростання їхньої виручки. Водночас підвищення витрат на НДДКР, маркетинг та збут, і збільшення операційних витрат також можуть впливати на скорочення валового прибутку. А від компаній очікують збереження та примноження акціонерної вартості.

На щастя, зростання ефективності НДДКР, нещодавнє збільшення кількості виданих дозволів на нові молекулярні субстанції (NME) і розширення продуктової лінійки на тлі поточної економії витрат вказує на те, що базові показники корегуються і мають збільшити акціонерну вартість. Підвищення прозорості операцій, управління ризиками, оптимізація фінансових та облікових процесів також можуть сприяти зміцненню довіри акціонерів. Крім того, для збільшення акціонерної вартості потрібно оптимізувати витрати, пов'язані зі збутом, маркетинговою діяльністю і виходом на ринок на рівні окремих місцевих ринків. Водночас не варто недооцінювати вплив різних зовнішніх і внутрішніх чинників, серед яких – контроль за ціноутворенням, популярність генеричних препаратів та ефективність систем постачань.

Підготування до реалізації нових можливостей

Компанії медико-біологічного сектору також адаптують свої бізнес-моделі до «нової хвилі» можливостей. Діяльність щодо контролю витрат дедалі більше зосереджує увагу на наданні медичних послуг на підставі вартісно орієнтованого підходу. Також важливим чинником, що впливає на ринкову частку конкретних ліків, є дослідження їхньої порівняльної ефективності. Компанії медико-біологічного сектору мають забезпечити для пацієнтів доведені позитивні результати лікування, щоб уникнути вилучення зі страхових програм і падіння продажів.

Значна кількість і різноманітність сегментів медико-біологічного ринку роблять використання універсальних «шаблонних» підходів до розуміння і задоволення їхніх потреб дедалі менш ефективним із розвитком нових моделей споживання на тлі мінливості особливостей вимог клієнтів. Зміна ролей і ступеня впливу зацікавлених осіб у межах усієї системи медичного обслуговування вимагає розробки багатофункціональної та цілісної клієнтської моделі, орієнтованої на всіх ключових осіб, що ухвалюють рішення.

На адаптацію бізнес-моделей впливає ціла низка чинників, серед яких – такі інноваційні рішення як персоналізована медицина, застосування технологічних інновацій в межах надання послуг охорони здоров'я, розробка стратегій в галузі управління персоналом, а також постійна експансія та присутність на ринках, що розвиваються. Усі ці чинники й надалі створюватимуть певні труднощі та відкриватимуть нові можливості для компаній, що намагаються пристосуватися до потреб мінливого ринку.

Чи була корисною ця інформація?