Животът в Делойт

Многообразие и социално включване в Делойт Централна Европа

Нашето виждане

В Делойт искаме всеки да чувства, че може да бъде себе си, и да процъфтява в работа, както и във всичко, което прави, всеки ден.

Нашето виждане

В Делойт искаме всеки да чувства, че може да бъде себе си, и да процъфтява в работа, както и във всичко, което прави, всеки ден.

Това може да бъде постигнато само чрез осигуряване на култура на работното място, която се характеризира с приобщаващо ежедневно поведение и e изградена върху основата на уважение и признателност към разнообразието във всичките му форми.

Ние се ангажираме да подкрепяме и да даваме възможност на служителите си да разкрият пълния си потенциал, както и да изпълняваме целта си да оставим значим отпечатък за обществото, всеки ден. В Делойт знаем колко е важно всички да могат да живеят и работят свободно и спокойно като истинското си автентично аз и сме обединени срещу всяка форма на социална несправедливост. Фокусирани сме върху предоставянето на равни възможности за растеж, развитие и успех в среда, в която се държим отговорни по всяко време.

[Открийте повече във видеото тук: https://youtu.be/45J7hpukJAY ]

Нашите приоритети за многообразие и социално приемане

Ние вярваме, че приобщаващата култура, подкрепена през цялото време с уважение, осигурява основата за разнообразна и жизнена организация. Също така разбираме, че многообразието изисква съзнателни действия, когато става въпрос за начина, по който работим. Дали чрез възприемане на силата на съюзничество, или чрез процеси, които благоприятстват баланса между половете, ние предприемаме ясни и последователни действия, за да постигнем амбициозните цели за многообразието, които сме си поставили.

По този начин нашата програма за многообразие и социално включване е фокусирана не само върху това, че хората зачитат ценностите ни и разбират значението на приобщаваща култура, но също и върху проектирането и изпълнението на целенасочени действия за постигане на целите ни за многообразие.

Уважението и интеграцията са в основата на стратегията ALL IN Diversity and Inclusion на Делойт и поставят умишлен и ясен фокус върху нашата ежедневна култура - култура, която се противопоставя на дискриминацията и всички неприобщаващи поведения, и защитава уважението към многообразието във всичките му форми. За надграждането на тази важна основа е нужни намеса и действия, съсредоточени около три „стълба“: работа за постигане на баланс между половете, насърчаване на приобщаването на LGBT + общността (лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални)  и подкрепа на психичното здраве.

За всеки от тези стълбове продължаваме да разработваме водещи програми и практически насоки и да реализираме нашите „ALL IN” приоритети вътрешно и външно чрез ясни лидерски идеи и познания.

Работа за постигане на баланс между половете

Делойт се стреми да превърне баланса между половете в норма във всяка част на нашата организация. 

Поставили сме амбициозни вдъхновяващи цели за нашата фирма и разработваме последователни действия, обхващащи целия „жизнен цикъл“ на кариерата - от процеса по набиране на кадри, повишаване, до наставничество, спонсорство и гъвкава работа. 

Ние вярваме в силата на образованието, именно заради това, предоставяме различни възможности за обучение, посветени на многообразието и социалното включване за всички служители. Ежегодно, през март, организираме Седмица на многообразието и социалното включване - поредица от уебинари, фокусирани върху различни измерения на многообразието. Събитието е насочено към създаване на безопасно пространство за обсъждане на теми като въздействието на несъзнателното пристрастие, женското лидерство, проблемите с LBGT+ общността, психичното здраве, сътрудничеството между поколенията и др.

В Делойт насърчаваме приобщаващото лидерство, за да гарантираме, че има справедливи процеси. Ние предоставяме на нашите лидери различни възможности за обучение, напр. виртуални лаборатории за приобщаващо лидерство, за да повишим информираността за въздействието на тяхното поведение върху нивото на включване в нашата работна култура.

Фокусът ни върху пола не свършва в нашата организация. Чрез редица WorldClass проекти за обществено въздействие работим, за да повлияем положително на живота на жените и момичетата по света извън компанията ни. Историите за това въздействие са включени в нашия годишен доклад за въздействието на Централна Европа

Насърчаване на приобщаването на LGBT+ 

Споделените ценности на Делойт са в основата на всичко, което правим. Част от тях са „грижата се един за друг“ и „насърчаване на приобщаването“. Тяхното прилагане е от съществено значение, за да се даде възможност на всички в компанията да бъдат себе си на работа, без страх от дискриминация или предразсъдъци.

Искаме нашите LGBT+ (лесбийски, гей, би, транс и други) професионалисти да се чувстват уверени в това, което са и да бъдат подкрепяни да процъфтяват в Делойт. Вярваме, че основен компонент на една наистина приобщаваща култура е дали LGBT+ колегите смятат, че могат да бъдат отворени за своята идентичност. 


Ето защо одобрихме стандартите за поведение на ООН за бизнес в борбата с дискриминацията срещу LGBT хора (стандартите за LGBT). Много от нашите действия за приобщаване на LGBT+ са в съответствие с основните области на стандартите на ООН, включително зачитане на правата на човека, премахване на дискриминацията и предоставяне на подкрепа. Това включва гарантиране, че всички наши служители имат възможност да научат за опита на членовете на LGBT+ общността, напр. на уеб семинарите, посветени на техните проблеми.

Подкрепа на психичното здраве

В Делойт вярваме, че подкрепата на психичното здраве е критичен елемент на приобщаването и работим усилено, за да се справим със стигмата, която все още твърде често съществува в нашите общества. Като отговорна организация ние признаваме важността на доброто психично здраве и необходимостта хората да знаят къде и как да търсят подкрепа.

Ние предоставяме психологическа подкрепа на нашите лидери и персонал, както и организираме някои образователни събития, като Седмицата на психичното здраве, посветена на принадлежността и психичното здраве.

В световен мащаб се гордеем, че сме основател на глобална бизнес инициатива, ръководена от бизнеса коалиция, създадена, за да се застъпва и ускорява положителната промяна в областта на психичното здраве на работното място в световен мащаб.

Полезна ли Ви беше тази информация?