Уведомление за поверителност относно видео наблюдение

Последно обновяване: 12 януари 2021 г.

С настоящото „Делойт България“ ЕООД, ЕИК 040450884, седалище и адрес на управление гр. София 1303, бул. „Александър Стамболийски“ № 103 („Делойт“, „Ние“, „Дружеството“, „Администраторът“) Ви предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени при осъществяване на видео наблюдение в помещенията на Делойт в България 1.

Администратор на личните данни от системата за видео наблюдение е „Делойт България“, ЕИК 040450884. „Делойт България“ ЕООД управлява системата за видео наблюдение в помещенията от името на останалите дружества на Делойт в България, всяко от които се явява отделен администратор на Вашите лични данни.

Помещенията на Делойт България се намират в България,  гр. София 1303, бул. „Александър Стамболийски“ № 103, София Тауър, ет. 5 и 6 и общите части, находящи се до помещенията.

Това уведомление има за цел да Ви помогне да разберете защо и как може да използваме Вашите лични данни. Списъците и примерите по-долу са илюстративни, неизчерпателни и не са напълно представителни за всеки посетител в помещенията на Делойт в България.

Какви Ваши лични данни обработваме?

„Лични данни“ означава всяка информация за Вас, от която бихте могли да бъдете идентифицирани, включително информация, която може да бъде защитена съгласно приложимото национално и европейско законодателство.

Личните данни, които се обработват от системата за видео наблюдение в помещенията на Делойт в България, са следните:

Категории лични данни

Видове

Основание за обработване

Данни от система за видео наблюдение

Изображения и видео записи на всички лица, преминаващи през територията на помещенията на Делойт в България

Легитимен интерес на Делойт за осъществяване на контрол по сигурност и достъп в помещенията на Администратора

Видеонаблюдение се извършва на всеки вход и изход, включително аварийни изходи, входните точки между помещенията, определени за срещи с клиенти и работните помещения на администратора, общите части (коридори и приемни).

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Личните данни, събрани от системата за видео наблюдение, ще бъдат използвани за следните цели:

-       осъществяване на контрол и осигуряване на сигурност при достъп в помещенията на Делойт в България

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

Делойт зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. Дружеството няма да разкрива Вашите лични данни, получени чрез системата за видео наблюдение на трети лица, освен ако разкриването не е задължително по закон или подзаконов нормативен акт. В такъв случай Делойт може да разкрие ваши лични данни на компетентните органи, оправомощени от приложимото законодателство.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Личните данни, събрани от системата за видео наблюдение в помещенията на Делойт в България се съхраняват за период от 7 работни  дни. След изтичане на този срок, личните Ви данни ще бъдат изтрити автоматично.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

При спазване на българското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от Делойт:

1.       да получите достъп до Вашите личните данни, които Делойт обработва, и да получите копие от тях;

2.       при непълнота или неточност в данните, които Делойт обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;

3.       да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са: постигната е целта, за която данните са събрани, няма друго законово основание за обработка, данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други;

4.       в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;

5.       в определените от закона случаи, да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;

6.       да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;

7.       да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато за обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Как да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас, за да упражните правата си на следния адрес: гр. София 1303, бул. „Александър Стамболийски“ № 103, ел. поща: cebgphysicalsecurity@deloitte.com; телефон: + (359 2) 8023300