Акценти

Доклад за прозрачност

Делойт Одит ООД

Като одиторско дружество, което извършва одити на годишни финансови отчети на предприятия от обществен интерес, „Делойт Одит” ООД публикува настоящия годишен доклад за прозрачност в съответствие с чл. 62 от Закона за независимия финансов одит (Обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г. в сила от 3.12.2016 г. ).

Декември, 2017
Полезна ли Ви беше тази информация?