Акценти

Доклад за прозрачност

Делойт Одит ООД

Настоящият доклад описва практиките и процесите, прилагани от „Делойт Одит“ ООД в съответствие с  чл. 62 от Закона за независимия финансов одит („ЗНФО“) (Обн., ДВ,  бр. 95 от 29.11.2016 г. в сила от 3.12.2016 г. и последващо изменян). 

Декември, 2022
Полезна ли Ви беше тази информация?