За нас

Нашите услуги

Иновативни и практически решения за отрасъла Енергия и ресурси

 

 

Делойт Централна Европа предлага цялостни, иновативни и практически приложими решения за отрасъла Енергия и ресурси, за да могат компаниите от този отрасъл да отговорят на предизвикателствата, пред които са изправени:

 • Адаптация към променящата се регулаторна среда;
 • Либерализация на пазара;
 • Нови подходи при обслужването на клиенти и конкурирането;
 • Технологично развитие.

Задълбоченият опит и познания на нашите специалисти в тази област ни дават възможност да обслужваме значителна част от световните енергийни компании, в това число и много от Централна Европа. Ние структурирахме нашата практика така, че да предлага пълна гама от висококачествени услуги, иновации и критичен преглед на състоянието.

В областта на отрасъла Енергия и ресурси Делойт предлага услуги в следните сфери:

 • Електроенергетика
 • Водни ресурси
 • Петролни продукти и Газ
 • Добивна промишленост

 

 

Електроенергетика

Делойт е водеща фирма в предоставянето на първокласни професионални услуги за електроенергийната индустрия. Ние сме пазарният лидер в услугите за независими производители на енергия. Също така обслужваме по-голямата част от най-големите електроразпределителни компании в Централна Европа. Нашият екип от Централна Европа, опериращ в 17 страни, е част от Глобалният екип на Делойт в този сектор, осигуряваеки качествени решения.

Делойт предлага одиторски и данъчни услуги, съобразени с особеностите на индустрията, както и над 15 вида услуги, разработени специално за електроенергийният сектор, включващи:

 • Търговия с електроенергия
 • Регулаторни услуги 
 • Електронен бизнес (Е-бизнес)
 • Управление на риска
 • Разходи, свързани с опазването на околната среда
 • Сливания и придобивания
 • Проектно финансиране
 • Оптимизация на операциите
 • Информационни Технологии
 • Структурирани Финанси
 • Търговия с въглерод
 • Диагностичен анализ
 • Оценки

Добивна промишленост

Нашите експерти от Централна Европа, опериращи в 17 страни, са част от Глобалният екип на Делойт в този сектор – установена мрежа от опитни професионалисти във всяка една страна със значителен практически опит. В допълнение към първокласните одиторски и данъчни услуги Делойт предлага и специално разработени за индустрията консултантски услуги.

 • Оптимизиране на разходите
 • Оптимизиране на процесите
 • Системи на управление и системи за регулиране на риска
 • Правни консултации
 • Решения за е-бизнес
 • Оценяване на недвижимо имущество
 • Дю дилиджънс
 • Организационното преструктуриране
 • Инвестиционно консултиране на независими предприятия
 • Изследване функционалността на вътрешния одит
 • Консултантски услуги относно застрахователни претенции от страна на бизнеса

Петролни продукти и газ

Високопрофесионалният специализиран екип на Делойт предлага услуги за сектора Петролни продукти и Газ в следните сфери:

 • Одиторски услуги
 • Данъчни услуги
 • Консултантски услуги

За фирми, които не са наши одит клиенти, предлагаме и специално разработени за сектора услуги в областта на стратегическото планиране:

 • Проектиране и внедряване на системи за Информационни Технологии
 • Сливане и интегриране
 • Преструктуриране на предприятия
 • Е-Бизнес консултации

Създаден е специализиран екип в сферата на петролни продукти и газ в Централна Европа, който оперира на територията на 17 страни.

Водни ресурси

Екипът, предоставящ услуги в този сектор предлага задълбочени професионални консултации по проблематиката на водната индустрия. Делойт внимателно следи развитието на сектора в региона и предвижда тенденции за развитие както за отделните страни, така и на световно равнище.

Ние сме консултирали клиентите си как да се справят в период на промяна и имаме ключова роля в осъществяването на националните регулаторни реформи, приватизация и преструктуриране на индустрии. Специализираният екип за Централна Европа работи в тясно сътрудничество с Групата Възникващи Пазари в САЩ.

Полезна ли Ви беше тази информация?