Deloitte European PSD2 Surveys

Акценти

Проучвания на Делойт „Европейска Директива за платежни услуги (PSD2)

Най-нови заключения относно това как банките и потребителите възприемат отвореното банкиране

Ревизираната Директива за платежни услуги (PSD2) е ключова регулаторна инициатива на Европейския съюз, която има за цел да улесни иновациите и конкуренцията на пазара на финансовите услуги, създавайки равни условия за банки, нововъзникнали технологични компании във финансовия сектор (FinTechs) и други трети страни. По този начин, Директивата е създадена да подобри и разшири спектъра от дигитални финансови услуги, достъпни за потребителите към момента.

Проучване на Делойт „Европейска Директива за платежни услуги (PSD2) – Гласът на банките (VoB)“
Проучване на Делойт „Европейска Директива за платежни услуги (PSD2) за региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) – Гласът на потребителите (VoC)“

С влизането в сила на Директивата за платежни услуги (PSD2) на 13 януари 2018-та година в повечето държави от ЕС ние се стремим да предоставим на нашите клиенти и на широката общественост конкретни изводи относно начина, по който банковата общност се подготвя за новата ера на „отворено банкиране“. Дали потребителите са склонни да споделят информация за клиентската си сметка с други банки и трети страни, каквито са компаниите във финансовия сектор (FinTechs) в замяна на нови онлайн услуги?

Възможно ли е пазарът да бъде променен из основи от навлизането на нови играчи, както често беше прогнозирано?  Наистина ли традиционните банки са застрашени?

Трябва ли да очакваме революция или по-скоро еволюция, която ще бъде от ключово значение за всяка банка, да намери своята бъдеща роля в нововъзникващата отворена банкова екосистема ?

Готови ли са потребителите за тази промяна и знаят ли как биха могли да се възползват от споделянето на техните данни?

За да даде отговори на тези и много други въпроси, Делойт проведе две независими проучвания:

  • Проучване „Европейска Директива за платежни услуги (PSD2) – Гласът на банките (VoB)“, проведено сред 90 банки от 17 държави в ЕС относно тяхното отношение към PSD2 със специален фокус върху региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ).
  • Проучване „Европейска Директива за платежни услуги (PSD2) за региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) – Гласът на потребителите (VoC)“, проведено сред 6000 клиенти на банки от Централна и Източна Европа, което анализира техните предпочитания за дигитално банкиране и готовността им за възприемане на нови иновативни услуги, които ще са възможни благодарение на PSD2.

Основните изводи от Проучванията на Делойт „Европейска Директива за платежни услуги (PSD2) – Гласът на банките (VoB)“ и „Европейска Директива за платежни услуги (PSD2) за региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) – Гласът на потребителите (VoC)“, представят една цялостна картина

Банките в Централна и Източна Европа са по-малко агресивни в техните стратегии по отношение на PSD2, отколкото колегите им от Западна Европа.

Забелязват се две отделни групи банки в ЦИЕ – т.нар. банки„PSD2 претенденти“, готови за предизвикателствата от въвеждането на Директивата. Това са големи, международни и утвърдени банки, които са най-отворени към възможностите, които предлага PSD2. Значителна част от тях следват стратегия, основана на сътрудничество, включващо трети страни. Втората група банки са т.нар. “минималисти“, обикновено средни по размер и по-малки участници, които много често възприемат защитен подход, ограничен до привеждане на дейността си в съответствие с Директивата или все още не са формулирали своята стратегия. За сравнение, голяма част от банките в Западна Европа следват агресивна стратегия по отношение на PSD2, целяща увеличаване на пазарен дял.

Очаква се влизането в сила на Директивата да окаже най-голямо влияние върху банкирането на дребно, извършването на разплащания, потребителското кредитиране, като много банки обмислят сътрудничество с технологични компании във финансовия сектор (FinTechs)

Банките от Централна и Източна Европа са заявили голям интерес за партньорство с технологични компании във финансовия сектор (FinTechs) или други трети страни. Това потвърждава стремежа на част от компании във финансовия сектор (FinTechs) да се насочат към B2B бизнес модели. Банките от ЦИЕ и техните колеги от Западна Европа очакват Директивата да окаже най-голямо въздействие върху банкирането на дребно и банкирането на малки и средни предприятия, като банките идентифицират услугите, свързани с разплащания и потребителското кредитиране като ключови възможности.

Повечето банки смятат, че Директивата предоставя възможности, но остават внимателни по отношение на заплахите, които могат да възникнат спрямо техните бизнес модели

Докато банките в ЦИЕ са малко по-разтревожени от навлизането на Fintech „играчите“, банките в Западна Европа смятат, че големите, утвърдени банки са в най-добра позиция да извлекат ползи от Директивата PSD2. Новите дигитални банки също са оценени като голяма потенциална заплаха. Изненадващо е, че големите технологични компании като Google и Amazon, все още не се възприемат като основни конкуренти, въпреки доказаните им способности да предизвикат големи промени на пазара на разплащателни услуги.

Западноевропейските банки като цяло са по-напреднали в отговора си спрямо влизането в сила на Директивата; докато банките в ЦИЕ действат с различна скорост

Големите западноевропейски банки като цяло, напредват по-бързо по отношение на своите програми по отношение на PSD2 в сравнение с банките в ЦИЕ. По-голямата част от ресурсите са предназначени за привеждането на дейността им в съответствие с Директивата, отколкото за стратегически перспективи. Наблюдават се значителни разлики сред държавите от ЦИЕ. Част от тях се дължат на различната скорост на транспониране на Директивата в националното законодателство – в няколко държави този процес ще бъде забавен до средата, дори и в някои случаи до края на 2018-та, което ще доведе до сериозна натовареност на много от банките в ЦИЕ през 2018-та.

Готови ли са потребителите? Използването на дигитални канали за банкиране в държавите от ЦИЕ разкрива значителни регионални различия

Повечето клиенти на банките в ЦИЕ все още използват различни банкови канали, въпреки нарастващото преориентиране към дигитални и мобилни канали. Регионът на Централна и Източна Европа може да бъде разделен на две отделни групи: докато в Румъния и България делът на използване на дигитални канали за банкиране остава под 20%, в по-развитите дигитални пазари, представени от Полша, Унгария, Словакия и Чехия, този дял вече достига 70%. 

Почти  една пета от клиентите на банките в ЦИЕ са „заложници“ на  банковите клонове или на интернет банкирането - това предоставя ясна възможност за PSD2 претендентите

Въпреки мащабното навлизане на интернет и мобилни услуги в много държави, над 11 милиона клиенти на банки в ЦИЕ остават зависими от „банковите клонове“ или са „интернет заложници“. Това са потребители, които предпочитат да извършват всички банкови операции онлайн и през мобилни телефони, но са обслужвани от банкови клонове или чрез интернет банкиране, тъй като част от услугите все още не са дигитализирани, или не се поддържат от приложенията за мобилно банкиране. Този сегмент потребители предоставят възможност на PSD2 претендентите за установяване на преки взаимоотношения с клиенти, предлагайки им модерни дигитални услуги. 42 % от клиентите в ЦИЕ, които използват няколко канали за банкови услуги и клиенти, ползващи дигитално банкиране посочват по-модерни и напреднали дигитални канали като една от петте причини да преминат към друг доставчик на финансови услуги.

PSD2 претендентите ще трябва да изградят доверие и да осигурят информираност сред потребителите, за да могат да се възползват от пазарните възможности

Приемането от страна на потребителите на новите услуги, произтичащи от PSD2 и тяхната готовност за споделяне на финансова информация за сметките с други страни, ще бъде от решаващо значение за успеха на Директивата. Независимо от факта, че 26% от клиентите на банки в ЦИЕ посочват, че биха били съгласни да споделят информация за клиентската си сметка с друга банка в замяна на нови онлайн услуги, средната информираност на потребителите за отвореното банкиране и ползите от него, остава ниска във всички страни от ЦИЕ. Очевидно е, че за да се възползват от пазарните възможности, PSD2 претендентите ще трябва да инвестират в по-широка обществена информираност за ползите от техните дигитални предложения.

Не се очаква ефект на „големия взрив“ от въвеждането на PSD2 – най-силното въздействие върху пазара ще е вероятно след една до три години.

PSD2 притежава потенциал за големи промени, но въвеждането й на пазара ще бъде дългосрочен процес: повечето банки от ЦИЕ и Западна Европа очакват най-голямото въздействие от PSD2 да продължи между една и три години от датата на влизане в сила на Директивата. Някои западноевропейски банки са в по-голяма степен оптимистично настроени, което се дължи на по-развития сектор на дигитални финансови услуги и очакват промени в рамките на първата година. Обобщените данни от проучванията показват, че не се очаква т.нар. ефект на “големия взрив“. По-скоро последствията от PSD2 ще бъдат постепенни и неотменими.

Предстоят още много предизвикателства

Много от предизвикателствата, пред които са изправени банките са резултат от сложността и обхвата на PSD2 регулацията, като сред основните са - липсата на части от регулаторната рамка, яснота за преходния периоди единни стандарти за приложен програмен интерфейс (API, Application Programming Interface), следвани от предстоящо установяване на нови взаимоотношения между банките и трети страни. Не на последно място, е необходимостта от намиране на правилния баланс между спазването на изискванията за сигурност и осигуряването на положително преживяване и обучение на потребителите, като това са сред най-често цитираните предизвикателства с които банките трябва да се справят. 

За повече информация и изводи, изтеглете целите проучвания на Делойт:

За да дискутираме повече детайли за влиянето, което оказва Директивата PSD2 върху вашата финансова институция, моля свържете се с нас.

„За банките, Директивата PSD2 ще бъде ясно послание за проактивност от тяхна страна в усилията им за постигане на дигитална трансформация. Поради затворената и силно регламентирана същност на банковата система, банковите услуги останаха встрани от иновативните дигитални предложения от компаниите в сектора на електронната търговия и финансовите технологични компании (FinTech). Пропастта в потребителското преживяване продължава да нараства оттогава. Много от ключовите банкови процеси и услуги все още не са дигитализирани или не са онлайн достъпни за потребителите“

Андраш Фулоп, Лидер Финансови услуги, Делойт Централна Европа.

„Въвеждането на Директива за платежни услуги (PSD2) няма да доведе до ефекта на “големия взрив“ върху сектора на финансови услуги. По-скоро ефектите ще са постепенни и неотменими. PSD2 претендентите ще трябва да инвестират в създаването на доверие и осигуряването на информираност сред потребителите, за да се възползват от пазарните възможности“

Петр Бржих, Лидер на PSD2 Програма в Делойт Централна Европа.

Методология на проучванията

Проучване „Европейска Директива за платежни услуги (PSD2) – Гласът на банките (VoB)": Делойт проведе проучване сред 24 банки от Западна Европа и 66 банки от Централна и Източна Европа, използвайки детайлно онлайн проучване и лични интервюта относно техния подход спрямо Директивата PSD2 и начинът по който възнамеряват да отговорят на предизвикателствата, които тя представлява – както от гледна точка на съответствие с Директивата, така и от стратегическа перспектива.

Проучване „Европейска Директива за платежни услуги (PSD2) за региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) - Гласът на потребителите (VoC)": Делойт проведе детайлно онлайн проучване на извадка от 1000 банкови клиенти в държавите от Централна и Източна Европа (България, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словакия), за да установи как предпочитанията за използването на няколко канали за банкови услуги и опасенията за поверителността на данните ще въздейства върху PSD2 подходите, развивани от банкови институции и други претенденти.