Решения

Финансово отчитане

Като опитни експерти по финансово моделиране и оценки ние съдействаме на клиентите си да определят:

  • Как цената при закупуване на бизнес трябва да бъде разпределена между материални и нематериални активи и пасиви?
  • Какви са вероятните капиталови приходи от дадена транзакция?
  • Как МФСО влияят на отчетите за финансово състояние и на печалбите?
  • Дали отчетните стойности на инвестиции и нематериални активи (включително репутация) са обезценени и с колко? 
  • При какви ситуации се стига до обезценяване на активи?

Предприятията все повече се сблъскват със строги финансови, данъчни и регулаторни изисквания при съставяне на финансови оценки. МФСО и повишеното внимание върху „отчитането на справедливи стойности“ („fair value accounting“) налага клиентите да търсят професионален съвет за изясняване на националните и международни изисквания и на взаимовръзките между различни регулаторни режими. Ние имаме богат опит с подготвянето и проверката на многобройни счетоводни разпределения на цените на придобити активи.

Работим в плътно сътрудничество с експерти по финансова оценка, данъци и счетоводство от международната мрежа на Делойт, за да предоставим всеобхватни и навременни съвети по тези трудни проблеми. 

МФСО и други местни счетоводни изисквания налагат отчетите да отразяват справедливите стойности на придобитите активи.