Акценти

Кой и как може да се възползва от отпускане на средства за компенсиране на бизнеса по време на обявеното извънредно положение

Извънреден бюлетин (3 април 2020 г.)

В подкрепа на бизнеса правителството прие Постановление на Министерски съвет № 55 от 30.03.2020 г.* за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. („Постановлението“). Постановлението съдържа подробно описание на реда, условията и начина за кандидатстване и получаване на компенсации.

„Компенсации“ по смисъла на Постановлението са суми за трудови възнаграждения, които се изплащат на работодатели за запазване на заетостта на работници и служители при преустановяване на работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители или при въвеждане на непълно работно време поради обявено извънредно положение.
Финансовите средства за изплащане на компенсациите ще бъдат осигурени от фонд „Безработица“ на Държавното обществено осигуряване.

Кой може да се възползва от финансова помощ по време на обявеното извънредно положение?

Две са категориите работодатели, които ще могат да получат финансова помощ за покриване на част от възнагражденията на засегнатите работници и служители.

За изплащане на компенсации може да кандидатства работодател от определени в приложение към Постановлението икономически сектори, който въз основа на заповед на държавен орган е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители.

Работодатели от други икономически сектори също ще могат да кандидатстват, когато напълно или частично със своя заповед са преустановили работа или са въвели непълно работно време във връзка с извънредното положение. Те ще имат право да получат средства, когато могат да удостоверят намаление на приходите от продажби с не по-малко от 20 %.

За изплащане на компенсации работодателите трябва да отговарят на следните условия:

 • Да бъдат местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;
 • Да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски;
 • Да не са обявени в несъстоятелност или да не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 • Да запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за период, не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите;
 • Да не да прекратяват трудови договори на работници и служители през периода, за който им се изплащат компенсации, и др.

За работодателите, които кандидатстват за компенсация и отговарят на критериите по-горе, намаляване на приходите от продажби се разглежда по следния начин:

 • за лицата, учредени преди 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година;
 • за лицата, учредени след 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г. 

Как може да се кандидатства за финансова помощ по време на обявеното извънредно положение?

От 31 март засегнатите работодатели могат да кандидатстват за получаване на компенсация за срока на извънредното положение, но за не повече от 3 месеца.

Размерът на компенсацията е 60 на сто от осигурителния доход за месец януари 2020 г. за всяко лице, за което е приложен режимът за преустановяване на работа или е установено непълно работно време.

 • При непълно работно време компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от четири часа.
 • Работодателите ще получат средства при условие, че запазят работните места на работниците и служителите за период, не по-малък от периода, за който получават компенсации.
 • През този период те ще трябва да заплатят пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата за съответния месец и дължимите осигурителни вноски.
 • Компенсациите ще се изплащат за целия период или за част от периода на извънредното положение, но за не повече от 3 месеца.

Заявленията за изплащане на средствата ще се подават в дирекция „Бюро по труда“ по месторабота

Ред за подаване на заявление за изплащане на средства

Работодателите подават в дирекция "Бюро по труда", обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, заявление за изплащане на компенсации по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Предвидена е възможност заявленията да се подават както на хартиен носител, така и по електронен път или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор.

Към заявлението се прилагат:

 • заверено копие на заповедта на работодателя за преустановяване на работа по чл. 120в от Кодекса на труда или на заповедта за установяване на непълно работно време по чл. 138 а, ал. 2 от Кодекса на труда;
 • декларация, че работодателят ще запази заетостта на лицата, за които е получил компенсации, и няма да прекратява трудови договори на основания закриване или съкращаване на щат в предприятието,  намаляване на обема на работата или при спиране на работа за повече от 15 работни дни;
 • декларация от работодателя и документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби;
 • списък по образец на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации;
 • декларация, съдържаща данни за платежна сметка на работодателя. 

От приложното поле на Постановлението изрично са изключени дейности от следните сектори:

 • Селско, горско и рибно стопанство;
 • Финансови и застрахователни дейности;
 • Държавно управление;
 • Образование;
 • Хуманно здравеопазване и социална работа;
 • Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление;
 • Дейности на екстериториални организации и служби. 

* Постановление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. е обнародвано в ДВ, бр. 31 от 01.04.2020 г. Постановлението влиза в сила ретроактивно от 13 март 2020 г. 

Екипът на "Делойт Лигъл" остава на Ваше разположение за информация и въпроси. Спешни контакти на Адвокатско дружество „Делойт Лигъл“:

 •  Адв. Ренета Петкова – съдружник, Банково и финансово право, rpetkova@deloittece.com
 • Адв. Георги Симеонов – директор, Данъчна практика, gsimeonov@deloittece.com
 • Адв. Звезделина Филова – старши мениджър, Трудови и търговски спорове, zfilova@deloittece.com
 • Адв. Миглена Мичева – мениджър, Трудово право, mmicheva@deloittece.com 
 • Адв. Калоян Йорданов – мениджър, Търговско и дружествено право, kyordanov@deloittece.com
 • Адв. Аделина Миткова – мениджър, Банково и финансово право, amitkova@deloittece.com
 • Адв. Павлин Стоянов – мениджър, Енергетика и ресурси, pstoyanoff@deloittece.com
Полезна ли Ви беше тази информация?