Акценти

Правен бюлетин | Брой 105

1 - 15 ноември 2022 г.

Новият брой на Правния бюлетин на Делойт Лигъл е вече тук.

Темите в броя:

Акцент

 • Енергията от възобновяеми източници в морските пространства – законодателство и перспективи

Приети актове

 • Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на Република България
 • Стратегия за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2022 – 2027 г.

Проекти на нормативни актове

 • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници
 • Проект за Закон за допълнение на Закона за електронната търговия
 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Е-РД-04-3 от 4 май 2016 г. за допустимите мерки за енергийни спестявания
 • Проект за Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите
 • Предложение за регламент относно оперативната устойчивост на цифровите технологии във финансовия сектор
 • Законодателна резолюция на Европейския парламент относно предложението за директива относно мерки за високо общо ниво на киберсигурност
 • Приет проект на директивата относно отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта
 • Предложение за регламент в отрасъла на краткосрочното настаняване под наем

Практика

 • Решение на ВКС относно давността при вземане за неустойка
 • Решение на ВКС относно възможността за отлагане на изплащането на дивидент

Други обнародвани нормативни актове
Календар (предстоящи събития)

Вижте още в новия брой на правния бюлетин на Делойт Лигъл.

Полезна ли Ви беше тази информация?