Акценти

Частен мораториум на задълженията по кредити към банките в България 

Извънреден бюлетин (12 април 2020 г.)

На 10 април 2020г. Българската Народна Банка („БНБ“) обяви дългоочаквания ред за отсрочване и уреждане на задължения по кредити на физически и юридически лица към банките и техните дъщерни дружества във връзка с въведеното в България извънредното положение на 13 март 2020 г. 

Утвърдените правила представляват частен мораториум по смисъла на насоките на Европейския банков орган от февруари 2020г. относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с пандемията от COVID 19, утвърдени от БНБ на 3 април 2020 г.

Търговските банки, които ще прилагат правилата за отсрочване на изискуеми задължения по кредити, следва изрично да заявят това с писмо до Асоциацията на банките в България и да обявят публично предлаганите облекчения на своята интернет страница, в банковите салони и по друг подходящ начин (напр. с SMS, съобщение в платформа за електронно банкиране и др.). В обявлението се посочва редът, по който банката ще договаря отсрочване на задълженията, както и началният момент, от който  ще се прилагат правилата. 

Кредитополучателите трябва да отговорят на няколко условия: 

 • да имат или да очакват затруднения при погасяване на задълженията си във връзка с пандемията от COVID 19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, и последиците от тях;
 • към 1 март 2020 г. задълженията по кредитите да са били плащани редовно или да са били просрочени  не повече от 90 дни; 
 • клиентите да изразят изрично желание да се възползват от облекченията пред обслужващата банка не по-късно от 22 юни 2020г. Банката трябва да вземе отношение до 30 юни 2020г.   

Частният мораториум осигурява възможност за промени в погасителните планове, без да се променят основните параметри по договорите. Искането на клиента може да включва непогасени в срок вноски  преди подаването на искането, както и вноски с ненастъпил падеж.  Задълженията могат да бъдат разсрочени за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31 декември 2020 г.

Предвиждат се три механизма: 

 • отсрочване на главницата и лихвата по кредита за до 6 месеца; 
 • отсрочване само на главницата по кредита за до 6 месеца;
 • механизъм, приложим конкретно за револвиращи продукти

Банката и клиентите следва да постигнат съгласие за конкретния механизъм. Клиентът има възможност да се откаже от гратисния период по-рано от предвиденото и да поиска актуализация на погасителния план.

Банките са свободни  да договарят и други индивидуални схеми с клиентите си за отсрочване или разсрочване, различни от описаните по-горе. В такива случаи, банките няма да могат да се възползват от временния принцип, въведен чрез утвърдения мораториум и следващ насоките на Европейския банков орган, че отсрочването или облекчението не води до прекласифициране на експозиции под формата на преструктуриране или неизпълнение. 

БНБ ще публикува списък с банките, които се уведомили, че ще прилагат частния мораториум.  За ваше удобстно можете да използвате директния линк към пълния текст на реда за отсрочване и уреждане на задълженията по кредити на сайта на БНБ.

Екипът на "Делойт Лигъл" остава на Ваше разположение за информация и въпроси. Спешни контакти на Адвокатско дружество „Делойт Лигъл“:

 • Адв. Ренета Петкова – Съдружник, Банково и финансово право, email: rpetkova@deloittece.com
 •  Адв. Георги Симеонов – Директор "Данъчна практика", email: gsimeonov@deloittece.com 
 • Адв. Звезделина Филова – Старши мениджър, Трудови и търговски спорове, email: zfilova@deloittece.com 
 • Адв. Миглена Мичева – Мениджър, Трудово право, email: mmicheva@deloittece.com
 • Адв. Калоян Йорданов – Мениджър, Търговско и дружествено право, email: kyordanov@deloittece.com 
 • Адв. Аделина Миткова – Мениджър, Банково и финансово право, email: amitkova@deloittece.com 
 • Адв. Павлин Стоянов – Мениджър, Енергетика и ресурси, email: pstoyanoff@deloittece.com 
Полезна ли Ви беше тази информация?