Акценти

Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено  с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание

Извънреден правен бюлетин (17 март 2020 г.)

Предвид извънредната ситуация, в която България се намира, с оглед овладяване на пандемията от COVID-19, Адвокатско дружество „Делойт Лигъл“ представя информация за актуални теми, които считаме, че биха засягали пряко бизнеса. 

На фокус е: Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание.

Предложението е внесено за разглеждане в комисиите в парламента в следобедните часове на 17 март 2020 г. Очаква се проектът да бъде внесен за разглеждане и гласуване в пленарна зала на 18 март 2020 г. Възможни са промени в предложените мерки предвид динамичната обстановка и проведените дискусии в парламентарните комисии.

Освен влезлите в сила противоепидемични мерки за ограничаване масовите мероприятия, обученията и конференциите, достъпа и посещенията в търговски обекти, детски градини, училища, спортни зали, както и плановия прием, женските и детски консултации в болнични заведения, се регламентират следните мерки:

 • За българските граждани, планиращи пътувания извън страната, се въвежда задължително сключване на медицинска застраховка;
 • До приключване на извънредното положение всички процесуални срокове по висящите съдебни производства, арбитражни, административни (бел. включително данъчните) и изпълнителни производства спират да текат, освен тези по наказателните производства;
 • Прекратяват се всички обявени процедури по публична продан, въвод във владение, обявени от ДСИ и от ЧСИ. След прекратяването на извънредното положение тези производства ще се образуват и обявят наново;
 • Спира се налагането на запори на банкови сметки на физически лица (ФЛ), на запори върху трудови възнаграждения и пенсии, както и описите на движима и недвижима собственост на ФЛ;
 • Ограничават се нотариалните удостоверения до спешните и неотложни заверки, като Нотариалната камара осигурява поне един дежурен нотариус за съответния район;
 • До прекратяването на извънредното положение управляващите органи на средствата от ЕС ще имат право едностранно да променят договори за безвъзмездна финансова помощ - както да намаляват, така и да увеличават размера на договорените средства. Предвижда се възможност за предоставяне на средства при опростени правила и възможност за съкращаване на срокове. Въведена е възможност по мотивирано предложение на ръководителя на съответния управляващ орган на дадена програма безвъзмездни средства да се предоставят директно на кандидат, одобрен от комитета за наблюдение на програмата и то чрез приемане на неприсъствено решение.
 • Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност въвеждат дистанционна форма на работа на своите служители. В случай че това е невъзможно, се задължават да организират работата на своите служители при спазване на засилени противоепидемични мерки, напр. дезинфекция, филтриране на въздуха, ограничаване достъпа на служители и външни лица с прояви на заразни заболявания;
 • Забраняват се обученията и командировките в страната и чужбина.
 • Предлагат се изменения и допълнения в Кодекса на труда, естествено следствие от извънредната ситуация, в която се намира бизнесът в страната. Ключови от тях са:
  • Възлагането на надомна работа и работа от разстояние при обявено извънредно положение. Без да е необходимо съгласие на работника или служителя, работодателят може да възложи временно извършване на надомна работа;
  • При установено извънредно положение работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от него или на определени работници и служители - до прекратяване на извънредното положение. В такъв случай работодателят има и право да предостави годишния платен отпуск на служител и без неговото съгласие, включително на служители с под 8 месеца трудов стаж. Ако работникът е използвал целия платен отпуск, работодателят предоставя използване на неплатен отпуск;
  • За времето на преустановяване работа при обявено извънредно положение, в случай че работодателят със заповед преустанови работата на предприятие или част от него, засегнатите работници или служители имат право на брутното си трудово възнаграждение;
  • В случай на преустановяване на работа със заповед на държавен орган на предприятие или част от него за времето на преустановяване работа на предприятието, работникът или служителят има право на обезщетение в размер на 50 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от 75% от минималната работна заплата;
 • Предвидени са изменения в Кодекса за социалното осигуряване, свързани със спиране и удължаване на нормативно установените срокове и надлежното подаване на жалби, заявления и документи;
 • В Закона за българските лични документи, се предвижда че срокът на валидност на личните карти и свидетелствата за управление на МПС, който изтича в периода от влизане в сила на закона до 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца;
 •  Въвеждат се строги санкции за разпространяването на невярна и подвеждаща информация за разпространението на заразна болест, каквато е и COVID-19.

Екипът на "Делойт Лигъл" остава на Ваше разположение за информация и въпроси.Спешни контакти на Адвокатско дружество „Делойт Лигъл“:
Адв. Ренета Петкова – Съдружник, Банково и финансово право, email: rpetkova@deloittece.com

Адв. Георги Симеонов – Директор "Данъчна практика", email: gsimeonov@deloittece.com

Адв. Звезделина Филова – Старши мениджър, Трудови и търговски спорове, email: zfilova@deloittece.com

Адв. Миглена Мичева – Мениджър, Трудово право, email: mmicheva@deloittece.com

Адв. Калоян Йорданов – Мениджър, Търговско и дружествено право, email: kyordanov@deloittece.com

Адв. Аделина Миткова – Мениджър, Банково и финансово право, email: amitkova@deloittece.com

Адв. Павлин Стоянов – Мениджър, Енергетика и ресурси, email: pstoyanoff@deloittece.com

Полезна ли Ви беше тази информация?