Акценти

Първо четене на Законопроект за мерките по време на извънредното положение и очаквани последващи промени

Извънреден правен бюлетин (19 март 2020 г.)

Предвид извънредната ситуация, в която България се намира, с оглед овладяване на пандемията от COVID-19, Адвокатско дружество „Делойт Лигъл“ поставя Вашата информираност на първо място. В тази връзка в помощ на бизнеса ще изпращаме регулярна информация за актуални теми, които считаме, че биха Ви засягали пряко.


На 18 Март 2020 г. Законопроектът за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание, беше гласуван в пленарна зала на първо четене. В програмата на Парламента второ четене на законопроекта е насрочено за петък, 20 март 2020 г.

С оглед нормативно предоставената възможност народните представители да правят писмени предложения за изменения и допълнения в приетия на първо гласуване законопроект, вчера, 18 март 2020 г., бяха внесени множество предложения за промени, сред които:

 • Въвеждане на инструмент за регулиране на цените на стоките и продуктите от първа необходимост, както и тези необходими за овладяване на епидемията;
 • Въвеждане на финансови облекчения за физическите и юридическите лица:
  • До прекратяване на извънредното положение всички клиенти на банките и кредитните институции (по смисъла на ЗКИ) да отложат плащания по потребителски, ипотечни и жилищни кредити, както и кредити за микро, малки и средни предприятия, корпоративно кредитиране, вкл. вноски по потребителски кредити;
  • До прекратяване на извънредното положение да не се начисляват лихви по главници по потребителски, ипотечни и жилищни кредити, както и кредити за микро, малки и средни предприятия, корпоративно кредитиране, включително и вноски по кредитни и бизнес кредитни карти, както по кредити, отпуснати от финансови институции;
 • Удължаване срока за заплащане на дължими суми за снабдяване с електрическа енергия на битови клиенти от 10 на 20 дни;
 • Изменения в ЗКПО по време на обявеното извънредно положение, включително удължаване на нормативно установените срокове, в това число и срока за подаване на годишна данъчна декларация;
 • По отношение на измененията в Кодекса на труда се предлага:
  • Прецизиране на разпоредбите, касаещи възлагането на надомна работа;
  • Гарантиране равните права на работниците и служителите посредством премахване възможността работодателят със заповед да преустанови работата само на определени работници или служители;
  • Отпадане на възможността работодателят да има право да предостави на работника или служителя неплатен отпуск, в случай на преустановяване работата на предприятие или част от него по заповед на работодателя или държавен орган.
 • Предложение до прекратяването на извънредното положение юридически лица и еднолични търговци, чиято дейност е затруднена или временно прекратена поради прилагането на противоепидемичните мерки, предвидени в закона, да могат да поискат разсрочване на данъчните и осигурителните си задължения.
 • Предложение за спиране откриването на обществени поръчки и конкурси за проект, а за откритите преди влизането в сила на Закона за извънредното положение – сроковете да спрат да текат. Изключение се предвижда за възлагане на обществени поръчки с изключително значение за държавните и обществени интереси, както и за осигуряване живота и здравето на гражданите, националната сигурност или изпълнението на мерките по време на извънредното положение;
 • Предложения за редакционни промени и допълнителния в Наказателния кодекс, Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за обществените поръчки и др.  

Екипът на "Делойт Лигъл" остава на Ваше разположение за информация и въпроси.Спешни контакти на Адвокатско дружество „Делойт Лигъл“:

 • Адв. Ренета Петкова – Съдружник, Банково и финансово право, email: rpetkova@deloittece.com
 • Адв. Георги Симеонов – Директор "Данъчна практика", email: gsimeonov@deloittece.com
 • Адв. Звезделина Филова – Старши мениджър, Трудови и търговски спорове, email: zfilova@deloittece.com
 • Адв. Миглена Мичева – Мениджър, Трудово право, email: mmicheva@deloittece.com
 • Адв. Калоян Йорданов – Мениджър, Търговско и дружествено право, email: kyordanov@deloittece.com
 • Адв. Аделина Миткова – Мениджър, Банково и финансово право, email: amitkova@deloittece.com
 • Адв. Павлин Стоянов – Мениджър, Енергетика и ресурси, email: pstoyanoff@deloittece.com
Полезна ли Ви беше тази информация?