Акценти

Правен бюлетин 

Брой 74

Акценти в новия правен бюлетин:

Обнародвани нормативни актове 

  • Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
  • Закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор
  • Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 50 от 2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им
  • Указ № 20 на Президента за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, приет от 44-то Народно събрание на 24 януари 2019 г

Законопроекти

  • Законопроект за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
  • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето


Новини
Сертификационните обучения от Делойт България ЕООД за Длъжностно лице по защита на данните

Акцент на броя
Актуално в областта на личните данни

 

Полезна ли Ви беше тази информация?