Акценти

Правен бюлетин | Брой 130

1 - 15 Април 2024

Теми в броя:

Теми в броя:

Приети нормативни актове

 • Наредба № 6 от 28 март 2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи
 • Закона за ограничаване изменението на климата
 • Наредба № Е-РД-04-2 от 2 април 2024 г. за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Проекти на нормативни актове

 • Законопроект за международните ограничителни мерки
 • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите
 • Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс
 • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
 • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето
 • Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
 • Проект на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс

Практика

 • Конституционният съд единодушно отмени лимитите на болничното лечение
 • Други обнародвани нормативни актове
 • Статия: "България с механизъм за скрининг на преки чуждестранни инвестиции"

Календар

Делойт Лигъл в медиите

Ако искате да получавате обобщение на най-важното в областта на правото на английски език, абонирайте се тук, като изберете опцията  “Legal Newsletter (in English)“. 

Абонирайте се за новини на английски език

тук
Полезна ли Ви беше тази информация?