Акценти

Промени в закона за административните нарушения и наказания 

Данъчен бюлетин | Декември 2021

В края на 2020 г. бяха приети редица промени в Закона за административните нарушения и наказания („ЗАНН“), които влизат в сила на 23-ти декември 2021 г.

Промените в ЗАНН са от съществена важност, тъй като до голяма степен те облекчават правното положение на потенциалните „нарушители“. 

  • Предвижда се възможност за сключване на споразумение между нарушителя и наказващия орган. По този начин на нарушителя се налага по-ниска имуществена санкция в размер на 70 на сто от законоустановения минимум. Дружеството-нарушител следва в 14-дневен срок от връчването на акта за установяване на административно нарушение („АУАН“) да предложи сключване на споразумение.

  • Ако нарушителят не желае да обжалва санкцията, той трябва да я заплати в 14-дневен срок в намален размер от 80 на сто.

  • Увеличават се и актовете, които подлежат на обжалване: предупреждение при маловажен случай, резолюция за прекратяване на производството, както и електронният фиш.

  • Увеличават се и сроковете за:
    • възражение срещу АУАН: от 3 на 7 дни;
    • обжалване на постановленията, резолюциите, предупрежденията и фишовете: от 7 на 14 дни

Вижте какви други промени са превидени в Данъчния бюлетин на Делойт България. 

Полезна ли Ви беше тази информация?