Акценти

Промени в данъчното законодателство в сила от 2017 г.

Данъчен бюлетин

В края на 2016 г. Народното събрание прие изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане („ЗКПО“), Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“), Закона за данъка върху добавената стойност („ЗДДС“), Закона за акцизите и данъчните складове („ЗАДС“), Закона за местните данъци и такси („ЗМДТ“) и Кодекса за социалното осигуряване („КСО“), които влязоха в сила от 1 януари 2017 г.

По-важните промени са изложени накратко в приложения бюлетин.

Полезна ли Ви беше тази информация?