Решения

Услуги по изготвяне, управление и координация на проекти

Услуги по изготвяне на проектни предложения:

 • Анализ на клиентската идея/проект и идентифициране на най-подходящите възможности за финансиране;
 • Анализ за съответствие на проекта с критериите за административното съответствие и допустимост на избраната програма/източник за финансиране;
 • Предварителна оценка на шансове за успех;
 • Идентифициране на подходящи партньори и съдействие при структурирането на консорциум (в случай на необходимост);
  Изготвяне и подаването на проектно предложение  - административни, правни, технически и финансови документи;
 • Съдействие по време на оценителния процес;
 • Съдействие при сключване на договор за финансиране безвъзмездно финансиране.

Изпълнение на проекти, финансирани от ЕС:

 • Изготвяне на план за изпълнението на проекта;
 • Съдействие при подготовката и подаването на технически и финансови отчети;
 • Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители;
 • Съдействие при формулирането на обосновки, аргументации, разяснения, становища и други при комуникация с финансиращия орган;
 • Подготовка на искания за изменения на проекта;
 • Съдействие при проследяване на напредъка в постигането на проектните резултати и отчитането на проектните индикатори;
 • Други консултации във връзка с административно и нормативно съответствие на проекта с изисквания и правила на финансиращия орган;
 • Управление на риска.