Решения

Трансферно ценообразуване

Трансферното ценообразуване („ТЦ“) е определянето на цени по сделки, извършвани между дружества, които са под обща собственост или контрол („контролирани сделки“). Цените по съответните контролирани сделки се наричат „трансферни цени“. Данъчните закони изискват тези цени да съответстват на пазарните цени между несвързани лица (принцип на независимите пазарни отношения („НПО“). Принципът е приложим както за местни, така и за трансгранични сделки. 

Всеки данъкоплатец трябва да се стреми да определи трансферните си цени в съответствие с принципа на НПО, на базата на информация, с която разумно разполага по време на определянето им. 

Има специфични данъчни правила и международно утвърдена методика за доказването на това съответствие, посредством изготвяне на поддържаща документация. Основните цели на документацията за ТЦ са:

 • да гарантира, че данъкоплатците определят данъчната си основа съобразно принципа на НПО; и
 • да предостави на данъчните администрации необходимата информация за извършване на информирана и надеждна оценка на данъчните рискове, свързан с трансферното ценообразуване.

Правила за изготвяне на документация за ТЦ в България

Всички местни и чуждестранни юридически лица, осъществяващи стопанска дейност в България чрез място на стопанска дейност, които извършват трансгранични сделки със свързани лица, имат задължение да изготвят местно досие. Местното досие трябва да включва и анализ на всички местни контролирани сделки.

Данъкоплатците, които са част от международна група от предприятия („МГП“), следва да разполагат и с обобщено досие.
Данъкоплатците, които отговарят на определени количествени критерии, като предприятие и обем на контролираните сделки, са задължени да изготвят документация за ТЦ ежегодно към определена дата. 

Задължение за доказване на съответствие на ценообразуването по контролирани сделки с пазарните цени имат всички данъкоплатци при поискване от НАП по време на данъчна ревизия, независимо дали покриват критериите за задължително ежегодно документиране. 

Отчет по държави следва да бъде съставен и подаден по електронен път в рамките на 12 месеца от края на отчетната финансова година на МГП. Уведомление, свързано с отчета по държави, трябва да бъде съставено и подадено по електронен път до края на отчетната финансова година на МГП.

Повече детайли относно съответното необходимо съдържание, критериите, сроковете и санкциите, свързани с изготвянето на документация за ТЦ и отчетите по държави (и/или уведомленията), може да намерите в нашата брошура Правила за ТЦ – България.

Правила за ТЦ в България

Услугите на Делойт България в сферата на ТЦ

Данъчните органи в България и по света обръщат все по-голямо внимание на трансферното ценообразуване по време на данъчния контрол. Делойт България разполага със специализиран екип с богат практически опит, за да посрещне нарастващата нужда от данъчни услуги с високо качество в тази област. 

 • Разработили сме различни варианти за сътрудничество в тази връзка и може да предложим гъвкави решения съобразно конкретните нужди на клиента, като например:
  Изготвяне на документация за трансферно ценообразуване - местно досие, обобщено досие, отчети по държави и уведомления;
 • Извършване на анализ на съпоставимостта посредством специализирани бази данни или вътрешна за данъкоплатеца информация;
 • Планиране и подготовка на политика за ТЦ и консултации по въпроси, свързани с ТЦ;
 • Преглед на налична документация за ТЦ, както и общ преглед на бизнеса от гледна точка на ТЦ;
 • Съдействие при данъчен контрол, комуникация с органите по приходите;
 • Обжалване, изготвяне на защитна стратегия и представителство в съда;
 • Изготвяне на писмени запитвания до администрацията по конкретни въпроси.