Business Process Solutions (BPS)

Услуги

Решения за бизнес процеси

В наши дни бизнесът функционира в изключително динамична среда: регулаторни промени, по-сложни подходи на данъчните служби и бързи технологични постижения. Тъй като оперативните модели, организационните приоритети и корпоративните култури са различни за различните бизнес сфери, еднозначните решения не са приложими. Делойт предлага решения за бизнес процеси, чрез които компаниите да определят своя уникален подход като оценят оперативната ефективност, идентифицират възможности за подобряването й в стратегически план и разработят последователни стъпки за подобрение чрез деблокиране на алтернативни ресурсни модели.

Счетоводни и финансови услуги

Ние предлагаме пълна гама от счетоводни и финансови услуги за разрастване и развитие на бизнеса. Услугите включват организационни, аналитични и отчетни услуги за финансовите дейности на бизнеса, както и изготвянето на различни отчети, обхващащи жизнения цикъл на финансовите операции (т.е., събиране на първични документи, oтразяване на трансакции, месечно приключване и изготвяне на доклади за вътрешни и външни заинтересовани страни).

Нашите услуги включват:

 • Отразяване на операциите на дневна база за всички салда във финансовите отчети.
 • Подготовка на финансовите отчети и отчетни пакети за вътрешни и външни цели с акцент върху управлението, корпоративни и нормативни изисквания.
 • Преглед и обработка на фактурите на доставчици, финансови и данъчни проверки, регистриране на плащания в системите и поддържане на възрастовия анализ на задълженията.
 • Обработка на сметки, кредитни и дебитни известия в съответствие със счетоводната политика на организацията, записи в системата и поддържане на отчети за събиране на вземанията.
 • Въвеждане на плащания в системата, генериране на справки за плащания, подготовка на чекове/трансферни писма и парично изражение на чуждестранна валута в законосъобразен формат или формат според изискванията на централната банка.
 • Дълготрайни активи, складови запаси, изчисляване на разходи, бюджетиране, развитие на счетоводните практики и процедури. Международни стандарти за финансова отчетност (МСФО) подкрепят прилагането на политиките, определени от организацията.

 

Accounting/financial

Аутсорсинг услуги – работни заплати


Ние предлагаме аутсорсинг на работни заплати, който може да ограничи сложните и времеемки задачи за глобалния бизнес. Услугите са съсредоточени върху административни дейности, свързани с човешките ресурси, включително: обработка на заплати, администриране на обезщетения и съдействие в областта на човешките ресурси. Аутсорсинга на административните задачи на човешките ресурси може да помогне на фирмите да задържат нивото на разходите за човешки ресурси, да управляват рисковете, свързани с работодателя, да намалят административната тежест, да поддържат стриктно поверителността на информацията и да подобрят организационната ефективност.

Нашите услуги включват:

 • Обработка на заплати
 • Администриране на обезщетения 
 • Съдействие в областта на човешките ресурси (HR)


Payroll outsourcing

Данъчни консултации

Чрез нашите традиционни услуги, свързани с международното данъчно облагане, можем да предложим уникални данъчни решения, които са съсредоточени върху подпомагането на бизнеслидерите да направят информиран данъчен избор и да приложат подобренията, така че управлението на данъчните въпроси да е в подкрепа на бизнес операциите и да е насочено към избягване на рисковете, произтичащи от неспазване на разпоредбите.

Нашите услуги включват:

 • Подкрепа при започване на дейност
 • Интегриране на данъчна информация
 • Данъчни последици от промените в бизнес стратегията и специалните сделки
 • Управленско данъчно консултиране и технологични решения 
Tax advisory

Спазване на данъчното законодателство

Нашата методология за данъчно облагане и отчитане предоставя на бизнеса ефективен начин да изпълнява данъчните си задължения в посочените от закона срокове. Обширната регионална мрежа, подкрепена от задълбочените познания и опит на местните специалисти в спазването на данъчното законодателство, предоставя на бизнеса прозрачността и гъвкавостта да се справи с пълна гама от местни и регионалните данъчни изисквания.

Нашите услуги включват:

 • Корпоративното подоходно облагане 
 • Регионални или други данъци
 • Местни или общински данъци
 • Други юрисдикционни данъци и отчети
 • Данък добавена стойност (ДДС)
 • Данък при източника
 • Подаване на данъчни декларации
 • Данъчни разпоредби
 • Данъчно отчитане
 • Съдействие при запитване за информация
 • Данък върху собствеността
Tax compliance