Advisory and consulting services

Услуги

Консултантски услуги

Корпоративно данъчно облагане

Едно от основните предизвикателства и същевременно, най-сериозната област за възможности за данъкоплатците, е как ефективно да управляват, както местните, така и чуждестранните данъци по начин, който съответства на една цялостна бизнес концепция. Делойт предоставя широк набор от консултантски услуги, свързани с местните и чуждестранни данъчни въпроси, в това число и анализ на глобалната ефективна данъчна ставка, последиците от бизнес преструктурирания и подготовка за потенциалното влияние на влезли в сила или предстоящи регулации. Нашите глобални екипи подпомагат компаниите да въведат практически ориентирани стратегии за по-добро управление на данъчни печалби и парични потоци, по начин който им позволява да се съсредоточат върху развитието на бизнеса си.