Compliance and reporting services

Услуги

Услуги в областта на спазването на данъчното законодателство и отчетност

Корпоративно данъчно облагане

За местните дружества и мултинационални компании спазването на множеството по-строги и по-координирано прилагани от данъчните органи данъчни правила, както и продължаващите ограничения по отношение на числеността на персонала, представляват все още предизвикателство. При разширяване на бизнес дейността си на нови пазари, компаниите се сблъскват с повишената сложност на управлението на данъчните рискове и спазването на изискванията за данъчно облагане и отчитане. Делойт предлага ефективни данъчни услуги, включително с ко-сорсинг и аутсорсинг опции. Пакет от интегрирани данъчни технологии може да помогне на компаниите да постигнат целите си за високо качество с минимални разходи. В допълнение, някои технологии имат потенциала да дадат на бизнеса задълбочен поглед върху глобална информация, която може да им бъде полезна при стратегическото вземане на решения.