Решения

Корпоративно облагане

Консултации в областта на корпоративния данък върху доходите, данъка върху разходите и данъка при източника;

Преглед / изготвяне на годишни декларации за корпоративен данък;

Преглед / изготвяне на данъчни декларации при източника, вкл. за преизчисляване и възстановяване на данъка при източника.
Съгласно българското данъчно законодателство, данъчнозадължените лица от ЕС / ЕИП могат да изискат възстановяване на данък, удържан при източника, платен в България на брутна база, като го преизчислят на нетна основа за следните видове доходи:

 • Лихвени плащания
 • Плащания за лицензионни възнаграждения
 • Такси за техническо обслужване
 • Франчайзинг и факторинг
 • Наемни такси (движимо имущество)
 • Такси за управление и контрол
 • Приходи / капиталови печалби от наем или продажба на недвижимо имущество
 • Капиталови печалби от продажба на финансови активи

Местни данъци и такси

Нашите данъчни експерти могат да Ви помогнат да оптимизирате данъка си върху недвижимите имоти и таксата за сметосъбиране:

 • анализ на подадените декларации по Закона за местните данъци и такси;
 • валидиране на изчислената данъчна стойност на недвижимите имоти;
 • проверка на задълженията за такси за сметосъбиране;
 • препоръки за оптимизиране и намаляване на задълженията.

Планиране на транзакции

Нашите данъчни експерти, специализирани в различни браншове, могат да Ви посъветват относно възможностите за ефективно структуриране на данъците върху транзакциите, като същевременно спазват поставените бизнес цели и приложимите закони. Нашият опит и помощ обхваща пълен набор от теми, свързани с преструктурирания, като: ликвидация, корпоративна реорганизация, данъчно и юридическо преместване на чуждестранни компании и структури, както и различни бизнес сделки. Нашите услуги ще ви помогнат да идентифицирате потенциални данъчни спестявания, да управлявате рисковете, да подобрите ефективността и да подобрите спазването на данъчните регулации.

Сливания и придобивания

Независимо дали планирате да придобиете акции в българска компания или да извършите сливане или разделяне, нашите данъчни специалисти могат да ви помогнат да организирате транзакцията по начин, който води до оптимални данъчни резултати. Нашите услуги, свързани с придобивания, включват: извършване на данъчни дю дилиджънси, оценка на съответствието на бизнеса, който се придобива или продава,  с данъчните правила, идентифициране и оценка на съответните данъчни експозиции.

Международно данъчно структуриране

Deloitte има дълъг опит в съдействието на мултинационални предприятия да разработват и внедряват бизнес структура, която оптимизира тяхната глобална данъчна позиция. Голямата ни международна мрежа от професионалисти и ресурси ни позволяват да предлагаме иновативни решения за данъчно структуриране, съобразено с конкретния бизнес и нужди на всеки клиент. Deloitte предоставя съдействие за чуждестранни данъчни кредити, репатриране на доходи, прогнозиране на ефективните данъчни ставки, управление на риска и данъчна интеграция след сливане, заедно с прилагане на необходимите процедури.

 

Прилагане на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)

Експертите на Deloitte предоставят пълна гама данъчни услуги, свързани с международното данъчно облагане, чрез които мултинационалните компании могат да приведат своите стратегии в съответствие със специфичните бизнес изисквания. Можем да предоставим помощ и съвети относно прилагането на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане с България, включително всички свързани процедури и формалности. Нашият широк спектър от услуги включва: тълкуване на СИДДО и консултации по въпроси като място на стопанска дейност, данъчно третиране на различни международни транзакции и помощ при прилагането на облекчения по определена спогодба.

Съдействие при спазване на международните данъчни регулации

С глобалния стремеж към финансова прозрачност спазването на международните изисквания за оповестяване на данъчни задължения става все по-голямо предизвикателство: с разширяването на обхвата данните, които следва да бъдат публично достъпни, компаниите търсят сигурен партньор при управлението на нарастващите им административни задължения. Данъчните специалисти на Deloitte предлагат пълен набор от международни данъчни услуги, като например: помощ при задължителни изисквания за прозрачност, включително разкриване на трансгранични данъчни схеми в съответствие с Правилата на ЕС за задължително оповестяване (DAC6), Общия стандарт за отчитане (CRS) на ОИСР, и FATCA.

 • Данъчният закон за чуждестранните сметки FATCA

  Приет от Конгреса на САЩ, в сила от 1.07.2014 г., неговата цел е да установява, възпира и възпрепятства случаите на избягване на плащането на данъци от американски граждани или жители, които пряко или непряко инвестират извън Съединените американски щати чрез чуждестранни финансови институции. На практика всички чуждестранни финансови посредници и агенти, удържащи пари, които притежават или държат инвестиции във все по-голям брой страни, са обект на изискванията за отчитане и разкриване на информация по Данъчния закон за чуждестранните сметки. Този тип законодателство засяга данъчните функции на организациите, техните технологични и операционни системи, както и бизнес стратегията им. Като водещ съветник както в областта на данъците, така и в областта на технологиите, професионалистите на Deloitte са добре позиционирани да помагат на компаниите да оценят и адресират въпроси, свързани с изискванията на FATCA.

 • Правила за докладване на трансгранични данъчни схеми 

  С новия режим на ЕС, повишаващ нивото на прозрачност около потенциалните вратички и вредни данъчни практики и по-строгите вече правила за оповестяване, предприятията и данъкоплатците се нуждаят от доверен съветник, който да помогне за идентифицирането на подлежащите на разкриване трансгранични договорености и да подадете необходимата информация на местните данъчни власти. Професионалистите на Deloitte също ще ви помогнат да повишите осведомеността на ръководно ниво и да създадете план за надеждно спазване на процедури за разкриване на информация в рамките на фирмената структура и да сведете до минимум рисковете при неспазване на новите изисквания.

 • Общ стандарт за докладване (CRS)

  Подобно на FATCA, CRS изисква от всички финансови институции в юрисдикция, участваща в режима на ОИСР за прозрачност и общи стандарти за докладване, да идентифицират и отчитат всички сметки, подлежащи на докладване (най-често лица, пребиваващи за данъчни цели в юрисдикция, участваща в CRS юрисдикция). Deloitte предлага съдействие при докладването и технически анализ, за да ви помогне да избегнете потенциални търговски, репутационни и финансови рискове (напр. регулаторни санкции) при неспазване на законодателството.