Dispute resolution

Услуги

Разрешаване на спорове: Преглед на защитата и процедура по взаимно споразумение/компетентен орган

Трансферно ценообразуване

Често насоката и крайният резултат при проверки на трансферното ценообразуване зависят от действията и отговорите дадени в ранната фаза на проверките на данъчните органи. Именно затова ефективното и ефикасно обяснение на бизнес политиките за трансферното ценообразуване включва ранното ангажиране на опитен международен екип, който има практически опит на всички равнища в процеса на работа с данъчните власти - от предложения за корекции, през предварителни споразумения за трансферни цени, до административни жалби, спорове и процедури по взаимно съгласие.


Делойт използва интегриран подход при решаване на спорове относно трансферното ценообразуване при процедури по взаимно съгласие. Нашите екипи включват експерти в тези процедури и от двете държави в спора, които работят съвместно с професионалисти, специализиращи в местните непреки данъци, данъците, наложени от местни или регионални юрисдикции, международно данъчно облагане и изчисления на лихви за забава, което неизменно се отразява на резултата.