Compensation and benefits

Услуги

Възнаграждение и допълнителни предимства

Услуги за глобални работодатели

Компаниите се стремят да проектират и изработят програми за трудови възнаграждения и надбавки по рентабилен, данъчно ефективен и законосъобразен начин – както за работодателя, така и за служителите. Специалистите на Делойт помагат за адаптирането на програмите за трудовите възнаграждения и надбавки към цялостната корпоративна стратегия на компанията. Ние съдействаме по набор от данъчни въпроси на различни етапи от жизнения цикъл на компанията, включително сливания, придобивания, освобождаване от активи и общо преструктуриране. Отвъд тези цели, нашият интегриран екип от специалисти може да ви помогне като проучи възможностите за прилагане на програми за глобалната заетост, като например, прецизиране на възнаграждението и облагите, желани от ключови служители; определяне на стимули за служителите с цел успешното изпълнение плановете на компанията за развитие на бизнеса и талантите; проучване на идеи, които предоставят рентабилна възвръщаемост от инвестициите (ROI).