International assignment services

Услуги

Услуги при международни назначения

Услуги за глобални работодатели

Преглед на съдържанието

Сериозен правен и репутационен риск застрашава глобалните работодатели, ако техните служители не са информирани и не са попълнили необходимите документи, свързани с работата им и пребиваването им в страната. Програмата за международно назначение е успешна, ако е постигнат баланс между конкурентноспособно възнаграждение и контрол на разходите и са налице ефективни политики и процедури за спазване на нормативната уредба. Задълбоченото познаване на данъчните закони в различните държави, специализираните консултации по данъчно облагане, както и работата със съответните програмни продукти правят Делойт желан партньор при това сложно предизвикателство. Нашите професионалисти съдействат при координацията на различни елементи, свързани с глобално мобилната работна сила, за да бъдат спазени всички законови изисквания за деклариране на доходите на служителите.