Решения

Услуги за глобални работодатели

Спазване на действащото законодателство

Имиграционно съдействие 

Ние ще ви помогнем да планирате, организирате и структурирате работата на вашите служители по най-подходящия за вас начин като ви предоставим стратегически имиграционен съвет, съобразени с вашите нужди и фокусиран върху вашите специфични обстоятелства. Нашият екип от имиграционни специалисти може да ви предостави съдействие при дългосрочно или краткосрочно наемане на чужденци, бизнес пътувания или командироване на чужденци в България. Нашите услуги включват:

 • Уреждане на имиграционния статус на граждани на ЕС
  • Уведомление до Главна инспекция по труда за командироване на служител в рамките на предоставяне на услуги
  • Издаване на удостоверение за продължително пребиваване в България
  • Издаване на удостоверение за постоянно пребиваване в България
  • Издаване на други документи: българско удостоверение за раждане, българско свидетелство за съдимост и др.
 • Уреждане на имиграционния статут за граждани на трети страни (извън ЕС, ЕИП и Швейцария)
  • Издаване на разрешение за достъп до пазара на труда в България: разрешение за работа, разрешение за вътрешнокорпоративен трансфер, висококвалифицирана заетост, краткосрочно разрешение за работа (регистрация на заетостта)
  • Издаване на виза за дългосрочно пребиваване тип “Д” в България или виза за краткосрочно пребиваване (до 90 дни) в България
  • Издаване на българско разрешение за пребиваване: продължително пребиваване, вътрешнокорпоративен трансфер, синя карта на ЕС, постоянно пребиваване

Услуги по спазването на данъчното законодателство за физически лица

 • Изготвяне / попълване на годишна данъчна декларация за местни и чуждестранни физически лица в България
  • Събиране и анализиране на информацията, която е необходима за изготвяне на годишна данъчна декларация
  • Изготвяне на индивидуален предварителен проект на данъчна декларация
  • Подаване на годишна данъчна декларация 
  • Комуникация с Национална агенция за приходите и адресиране на запитвания при / след подаване на декларацията
 • Данъчно интервю
  • Запознаване с личните обстоятелства и различните видове доходи, придобити от лицето
  • Предоставяне на съвет по отношение на данъчните и социалноосигурителни задължения на лицето в България с оглед на неговите специфични обстоятелства
 • Съдействие при преглед/изготвяне на договори / допълнителни споразумения за командироване / международни назначения
 • Други услуги за спазване на българското данъчно законодателство, в зависимост от нуждите и приложимите изисквания

Услуги във връзка с международно социално осигуряване

 • Съдействие за спазване на законовите изисквания във връзка със социалното осигуряване в България и чужбина
 • Предоставяне на съвет относно задължителни осигурителни вноски, здравноосигурителни права, пенсии и други осигурителни обезщетения
 • Съдействие при прилагане на регламенти на ЕС или двустранни спогодби за социална сигурност между България и трети държави, с оглед избягване на двойно социално осигуряване и предоставяне на осигурително покритие
 • Съдействие при издаване на удостоверения A1 и S1, както и на европейски здравноосигурителни карти
 • Съдействие при преглед и съставяне на договори / допълнителни споразумения за командироване / международни назначения

Консултантски услуги

Консултантски услуги за данък върху доходите и социално осигуряване на физически лица

 • Експертен анализ на комплексни обстоятелства и предоставяне на консултации относно сложни данъчни и социалноосигурителни казуси
 • Консултантски услуги при международна мобилност: първоначален съвет за структуриране на командироването и оказване на съдействие за спазване на изискванията при дългосрочни и краткосрочни пътувания на вашия пътуващ персонал, обхващащи всички релевантни аспекти
 • Данъчна оптимизация за физически лица: проактивно разглеждане на въпросите, възникващи в трансгранични данъчни ситуации, с оглед избягване на двойно данъчно облагане и/или двойно социално осигуряване, оптимизиране на разходите и ограничаване на рисковете за клиента
 • Планиране, изпълнение и надзор на дейностите при усложнени данъчни казуси по отношение на социално-осигурителните последици в международна среда по време на командироване/работа в чужбина 
 • Прилагане на специфични решения за оптимизиране на разходите за социално осигуряване в рамките на българското законодателство и приложимите двустранни/многостранни спогодби за социална сигурност
 • Съвети по други комплексни данъчни и социалноосигурителни казуси


Консултиране на частни клиенти / състоятелни физически лица

Постоянните промени в законодателството, заедно със засиленото внимание на данъчните власти към състоятелни физическите лица, създават усложнена обстановка за компаниите, чиито крайни собственици са физически лица, както и за самите лица. Ние можем да помогнем на частните клиенти с професионални и специализирани консултантски услуги, относно спазването на българското данъчно законодателство.

Ние предлагаме пълен обхват от услуги и при нужда можем да включим различни експерти от глобалната мрежа на Делойт специализирани в областта на корпоративните данъци, трансферно ценообразуване, ДДС и правни услуги в различни сфери:

 • Разглеждане на различни аспекти при планиране и управление на имуществото
 • Съдействие при проучване на възможни проблеми, свързани с управление на имуществото и разпределянето му под формата на наследство към бъдещите поколения
 • Съвети за данъчно планиране и данъчна оптимизация в различни юрисдикции, като се вземат предвид фактори като индивидуалния статут на лицето, мобилността на семейството; услуги, свързани с управлението и запазването на имуществото

Специфични данъчни консултации относно планове за допълнително стимулиране на служители под формата на акции / дялове

 • Нашите експерти могат да ви предоставят специализирана консултация относно планове за допълнително стимулиране на служителите (в пари или акции). Заедно можем да определим какви са вашите корпоративни планове и да ви съдействаме при изготвянето и прилагането на програми за стимулиране на вашите служители, разработването на данъчни политики за служителите във връзка с такива планове и др.
 • Можем да ви съдействаме по специфични данъчни въпроси в различни юрисдикции относно най-често срещаните програми за стимулиране на служителите чрез предоставяне на различни видове акции или дялове от дружеството
 • Можем да съдействаме за изготвянето на комплексни данъчни анализи по отношение местни и глобални програми за стимулиране на служители

 Консултации по сложни имиграционни казуси 

 • Предоставяне на стратегически имиграционни съвети по комплексни казуси и намиране на най-доброто приложимо решение за вас
 • Изследване и установяване на възможността за кандидатстване и придобиване на българско гражданство
 • Съдействие относно процедурата за придобиване на българско гражданство чрез инвестиция