Решения

Услуги за глобални работодатели

Ние сме отдадени професионалисти, фокусирани върху постигане на възможно най-добрите резултати и притежаващи необходимите специализирани знания и практически опит, за да реализираме целите ви. Делойт може да помогне на вашите служители, намиращи се в трансгранична ситуация да спазват задълженията си съгласно приложимото законодателство и променящите се изисквания в една многонационална среда. Ние ще се погрижим въпросите, които възникват в сложни и/или трансгранични ситуации да са под контрола на мотивиран екип с доказан опит на национално и международно ниво.

Услуги за глобални работодатели - спазване на действащото законодателство

Имиграционно съдействие 

Ние ще ви помогнем да планирате, организирате и структурирате работата на вашите служители по най-подходящия за вас начин като ви предоставим стратегически имиграционен съвет, съобразени с вашите нужди и фокусиран върху вашите специфични обстоятелства. Нашият екип от имиграционни специалисти може да ви предостави съдействие при дългосрочно или краткосрочно наемане на чужденци, бизнес пътувания или командироване на чужденци в България. Нашите услуги включват:

 • Уреждане на имиграционния статус на граждани на ЕС
  • Уведомление до Главна инспекция по труда за командироване на служител в рамките на предоставяне на услуги
  • Издаване на удостоверение за продължително пребиваване в България
  • Издаване на удостоверение за постоянно пребиваване в България
  • Издаване на други документи: българско удостоверение за раждане, българско свидетелство за съдимост и др.
 • Уреждане на имиграционния статут за граждани на трети страни (извън ЕС, ЕИП и Швейцария)
  • Издаване на разрешение за достъп до пазара на труда в България: разрешение за работа, разрешение за вътрешнокорпоративен трансфер, висококвалифицирана заетост, краткосрочно разрешение за работа (регистрация на заетостта)
  • Издаване на виза за дългосрочно пребиваване тип “Д” в България или виза за краткосрочно пребиваване (до 90 дни) в България
  • Издаване на българско разрешение за пребиваване: продължително пребиваване, вътрешнокорпоративен трансфер, синя карта на ЕС, постоянно пребиваване

Услуги по спазването на данъчното законодателство за физически лица

 • Изготвяне / попълване на годишна данъчна декларация за местни и чуждестранни физически лица в България
  • Събиране и анализиране на информацията, която е необходима за изготвяне на годишна данъчна декларация
  • Изготвяне на индивидуален предварителен проект на данъчна декларация
  • Подаване на годишна данъчна декларация 
  • Комуникация с Национална агенция за приходите и адресиране на запитвания при / след подаване на декларацията
 • Данъчно интервю
  • Запознаване с личните обстоятелства и различните видове доходи, придобити от лицето
  • Предоставяне на съвет по отношение на данъчните и социалноосигурителни задължения на лицето в България с оглед на неговите специфични обстоятелства
 • Съдействие при преглед/изготвяне на договори / допълнителни споразумения за командироване / международни назначения
 • Други услуги за спазване на българското данъчно законодателство, в зависимост от нуждите и приложимите изисквания

Услуги във връзка с международно социално осигуряване

 • Съдействие за спазване на законовите изисквания във връзка със социалното осигуряване в България и чужбина
 • Предоставяне на съвет относно задължителни осигурителни вноски, здравноосигурителни права, пенсии и други осигурителни обезщетения
 • Съдействие при прилагане на регламенти на ЕС или двустранни спогодби за социална сигурност между България и трети държави, с оглед избягване на двойно социално осигуряване и предоставяне на осигурително покритие
 • Съдействие при издаване на удостоверения A1 и S1, както и на европейски здравноосигурителни карти
 • Съдействие при преглед и съставяне на договори / допълнителни споразумения за командироване / международни назначения

Консултантски услуги за глобални работодатели

Консултантски услуги за данък върху доходите и социално осигуряване на физически лица

 • Експертен анализ на комплексни обстоятелства и предоставяне на консултации относно сложни данъчни и социалноосигурителни казуси
 • Консултантски услуги при международна мобилност: първоначален съвет за структуриране на командироването и оказване на съдействие за спазване на изискванията при дългосрочни и краткосрочни пътувания на вашия пътуващ персонал, обхващащи всички релевантни аспекти
 • Данъчна оптимизация за физически лица: проактивно разглеждане на въпросите, възникващи в трансгранични данъчни ситуации, с оглед избягване на двойно данъчно облагане и/или двойно социално осигуряване, оптимизиране на разходите и ограничаване на рисковете за клиента
 • Планиране, изпълнение и надзор на дейностите при усложнени данъчни казуси по отношение на социално-осигурителните последици в международна среда по време на командироване/работа в чужбина 
 • Прилагане на специфични решения за оптимизиране на разходите за социално осигуряване в рамките на българското законодателство и приложимите двустранни/многостранни спогодби за социална сигурност
 • Съвети по други комплексни данъчни и социалноосигурителни казуси


Консултиране на частни клиенти / състоятелни физически лица

Постоянните промени в законодателството, заедно със засиленото внимание на данъчните власти към състоятелни физическите лица, създават усложнена обстановка за компаниите, чиито крайни собственици са физически лица, както и за самите лица. Ние можем да помогнем на частните клиенти с професионални и специализирани консултантски услуги, относно спазването на българското данъчно законодателство.

Ние предлагаме пълен обхват от услуги и при нужда можем да включим различни експерти от глобалната мрежа на Делойт специализирани в областта на корпоративните данъци, трансферно ценообразуване, ДДС и правни услуги в различни сфери:

 • Разглеждане на различни аспекти при планиране и управление на имуществото
 • Съдействие при проучване на възможни проблеми, свързани с управление на имуществото и разпределянето му под формата на наследство към бъдещите поколения
 • Съвети за данъчно планиране и данъчна оптимизация в различни юрисдикции, като се вземат предвид фактори като индивидуалния статут на лицето, мобилността на семейството; услуги, свързани с управлението и запазването на имуществото

Специфични данъчни консултации относно планове за допълнително стимулиране на служители под формата на акции / дялове

 • Нашите експерти могат да ви предоставят специализирана консултация относно планове за допълнително стимулиране на служителите (в пари или акции). Заедно можем да определим какви са вашите корпоративни планове и да ви съдействаме при изготвянето и прилагането на програми за стимулиране на вашите служители, разработването на данъчни политики за служителите във връзка с такива планове и др.
 • Можем да ви съдействаме по специфични данъчни въпроси в различни юрисдикции относно най-често срещаните програми за стимулиране на служителите чрез предоставяне на различни видове акции или дялове от дружеството
 • Можем да съдействаме за изготвянето на комплексни данъчни анализи по отношение местни и глобални програми за стимулиране на служители

 Консултации по сложни имиграционни казуси 

 • Предоставяне на стратегически имиграционни съвети по комплексни казуси и намиране на най-доброто приложимо решение за вас
 • Изследване и установяване на възможността за кандидатстване и придобиване на българско гражданство
 • Съдействие относно процедурата за придобиване на българско гражданство чрез инвестиция

За контакт

Валентина Лукова

Валентина Лукова

Старши мениджър "Лични днъци"

  ... Още

Никола Сейменов

Никола Сейменов

Мениджър "Услуги за глобални работодатели"

  ... Още