Strategy, risk and operations

Услуги

Стратегии, рискове и управление

Управленско данъчно консултиране

Ние в Делойт смятаме, че водещите световни данъчни отдели интегрират бизнес стратегията си и управлението на риска в своята данъчна организация и оперативен модел. Делойт съдейства на данъчните отдели в организациите да синхронизират данъчните си операции с бизнес стратегията си, което често е свързано с проект за финансова трансформация.

Услугите включват подпомагане на данъчния екип в развитието на неговата стратегия и предоставяне на анализ на различни организационни модели, роли и отговорности; длъжностни характеристики; измерване на постиженията; и управление и контрол в рамките на данъчния отдел.

Ние също можем да помогнем с интеграцията на бизнес процеси свързани със спазването на данъчното законодателство, данъчни одит и оценяването и управлението на данъчната ставка, което може да включва определяне дали съответните ключови показатели за управление на изпълнение са в действие.