International Strategic Tax Review (ISTR)

Услуги

Международни стратегически данъчни проверки

Международно данъчно облагане

С разширяването на дейността в световен мащаб, компаниите трябва да изградят по-интегрирани, гъвкави и устойчиви глобални данъчни и финансови стратегии . Специалистите на Делойт по международни стратегически данъчни проверки (ISTR) помагат на компаниите да разберат кои са факторите, които влияят на тяхната ефективна данъчна ставка (ЕТR), да оценят на рисковете и по-добре да приспособят управлението на данъците си към развитието на бъдещите си бизнес модели. Делойт оказва съдействие при чуждестранни данъчни кредити, репатриране на доходи, ETR прогнозиране, управление на риска, инте -грация след сливане, и рационализация на юридическите дружества. ISTR предоставя рамка за обсъждане, изработване и прилагане на глобални данъчни и финансови стратегии. Подходът на Делойт, по-скоро аналитичен и подчинен на фактите, отколкото интуитивен, е в услуга на мултинационалните компании при изработката на обективни и методични данъчни стратегии и последващото управление на риска.