International mergers and acquisitions

Услуги

Международни сливания и придобивания

Международно данъчно облагане

Всякакви транзакции като сливания, придобивания, съвместни предприятия, капиталово инвестиране или продажба на инвестиции, повдигат сложни въпроси по отношение на потенциални данъчни рискове и предоставят възможности за прилагане на практически стратегии за подобряване на данъчната ефективност и сигурност. Когато в сделките участват компании с глобални операции, диапазонът от въпроси, които следва да се вземат под внимание, се разширява. Компаниите имат нужда от консултант със задълбочен опит в широк спектър от проблеми в множество законодателства. Делойт предлага сътрудничество във всички аспекти на сливанията, придобиванията и продажбата на дялове, включително анализ, структуриране, моделиране, финансиране, интеграция след сливането и отчитане. Делойт съдейства на своите клиенти ефективно да се ориентират в множеството данъчни, счетоводни, регулаторни, културни и свързани с пазара на труда проблеми, които възникват по време на транзакцията, и помага за цялостна реализация на очакваните постинтеграционни ползи.