Mergers and Acquisitions - Restructuring and Bankruptcy Services

Услуги

Услуги по преструктуриране и обявяване в несъстоятелност

Сливания и придобивания - данъци

Ние съдействаме на финансово затруднени компании чрез анализ на съответните данъчни въпроси и финансови съображения при оценката на различни възможности за преструктуриране, които биха довели до бъдеща данъчна и оперативна ефективност. Нашите специалисти имат богат опит при работата с длъжници, кредитори и обединения на кредитори по отношение на съдебни и извънсъдебни преструктурирания. Ние работим съвместно и с други, посочени от клиента, професионални консултанти.