Mergers and acquisitions - Tax

Услуги

Сливания и придобивания – данъчно облагане

Всякакви транзакции като сливания, придобивания, съвместни предприятия, капиталово инвестиране или продажба на инвестиции повдигат сложни въпроси, които изискват вниманието на опитни специалисти. Когато в сделките участват компании с глобални операции, диапазонът от въпроси, които да се вземат под внимание, се разширява. Делойт направлява своите клиенти при ефективната им ориентация в множеството данъчни, счетоводни, регулаторни, културни и свързани с пазара на труда проблеми, които възникват по време на сделката, и съдейства при управлението на риска при данъчно облагане и за потенциалното увеличаване на възвращаемостта.

Структуриране и дю дилиджънс

Професионалистите на Делойт в сферата на сливанията и придобиванията, предоставят на корпоративни клиенти и частни капиталови инвеститори обширен спектър от данъчни консултантски услуги. Нашият мултифункционален подход обединява специалисти в областта на сливанията и придобиванията с технически и производствени експерти. Ние анализираме и даваме количествено измерение на рисковете и възможностите, свързани с икономическия сектор, държавата и специфичните данъчни аспекти на сделката; анализираме качеството на активите, потенциалните скрити разходи, условните задължения и ангажименти и съдействаме при разработването на преговорни позиции. Ние предлагаме алтернативни данъчни подходи и изготвяме официални меморандуми, които илюстрират въздействието на различни алтернативи върху бъдещите парични потоци и приходи.

Услуги, свързани с продажби

Ние съдействаме при анализа на потенциални данъчни, счетоводни, свързани със заетостта, оперативни и системни проблеми, преди излизането на пазара. Съвместно с нашите клиенти, ние проучваме дали структурата на сделката е в съответствие със стратегията на компанията и даваме количествено изражение на стратегическата стойност на данъчните рискове и възможности. Ние извършваме предпродажбен анализ, който включва данъчни, финансови и регулаторни въпроси, преглед на споразуменията, свързани с обезщетения, както и анализ на качеството на информацията. Също така имаме предвид, че данъчните аспекти на дадена сделка могат да бъдат прости или сложни и ще варират в зависимост от нейното естество. Клиентите ни могат да разчитат на нашите съвети по отношение на очакваните печалби и загуби, анализа на разпределението и запазването на данъчни компоненти и съветите ни относно възможностите за клиенти, нуждаещи се от парични постъпления от сделката.

Услуги след сключване на сделка

При придобивания и разделяния нашите екипи осигуряват цялостен подход, чрез който се осъществява контакт с данъчните служби за уточняване на краткосрочни и дългосрочни регистрационни и други формалности. Той включва консултиране по различни данъчни въпроси, например регулаторни; данъчна стратегия и данъчно облагане; опростяване на корпоративни данъчни структури, особено където се явяват припокриващи се юридически лица ; хармонизиране на счетоводните методи; обединяване на данъчните системи, процеси и персонал. Ние работим с данъчните служби, за да проучим данъчните въпроси, които възникват като част от общите цели на компанията при сливането, независимо дали те възникват при веригите за доставка, организацията на продажбите, подпомагащите дейности или други области.

Услуги по преструктуриране и обявяване в несъстоятелност

Ние съдействаме на финансово затруднени компании с анализ на съответните данъчни проблеми и финансови въпроси, при оценката на различни възможности за преструктуриране, които биха довели до бъдеща данъчна и оперативна ефективност. Нашите специалисти имат богат опит при работата с длъжници, кредитори и обединения на кредитори по отношение на съдебни и извънсъдебни преструктурирания. Ние работим съвместно и с други, посочени от клиента, професионални консултанти.