სტატია

მარკეტინგის მსოფლიო ტენდენციები 2021 წელს

პრიორიტეტების განსაზღვრა 

კაცობრიობის ისტორიის მანძილზე კრიზისებისა და გაურკვევლობების პერიოდები ყოველთვის გვევლინებოდა ინოვაციების დანერგვისა და პრიორიტეტების გადახედვის სტიმულად.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?