ფინანსური მომსახურება

დელოიტის ფინანსური მომსახურების სფეროს სპეციალისტები სთავაზობენ ყოვლისმომცველ, ინტეგრირებულ გადაწყვეტილებებს საბანკო და ფასიანი ქაღალდების, სადაზღვევო და ინვესტიციების მართვის სექტორის კომპანიებს, მათი ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით.