დელოიტ აკადემია

ცოდნიდან სრულყოფილებამდე

დელოიტ აკადემიის მიერ ორგანიზებული ტრენინგები მიზნად ისახავს მონაწილეთა კომპეტენციების გაუმჯობესებას სხვადასხვა ბიზნეს მიმართულებით. კურსები ტარდება დამსწრეთა ცოდნისა და უნარების დონის გათვალისწინებით და ემსახურება მათ შემდგომ განვითარებას.