სტატია

IFRS 9 

დელოიტ აკადემიის ტრენინგი

25 იანვარს დელოიტ აკადემიამ ჩაატარა ონლაინ ტრენინგი სახელწოდებით: IFRS 9.

ტრენინგზე განხილულ იქნა შემდეგი თემები:

• ფასს-ის საფუძვლები (ცვლილების მიზეზი)
• ფინანსური აქტივების კლასიფიკაცია (რა შეიცვალა წინა სტანდარტიდან)
• მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის (ECL) საფუძვლები (დეფოლტის ალბათობა, დეფოლტში მყოფი რისკის პოზიცია, ზარალი დეფოლტის შემთხვევაში)
• მაკროეკონომიკური ზეგავლენა ECL– ზე
• ECL აღრიცხვის გამარტივებული მოდელი
• პრაქტიკული მაგალითები სხვადასხვა ინდუსტრიებისთვის

ვებინარმა წარმატებით და პროდუქტიულად ჩაიარა, რასაც მოწმობს დამსწრეთა რაოდენობა და მათი აქტიური ჩართულობა დისკუსიებში.
 

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?