გადაწყვეტილება

დელოიტის აკადემია

ტრენინგები და სემინარები

დელოიტის აკადემია სთავაზობს აღმასრულებლებსა და პროფესიულ პერსონალს სწავლებას სხვადასხვა მიმართულებით: შიდა აუდიტი, რისკების მართვა, შიდა კონტროლი, ფინანსები და ბუღალტრული აღრიცხვა და სხვა.