სტატია

IAS 36 და IAS 2 

დელოიტ აკადემიის ონლაინ ტრენინგი

15 ივლისს დელოიტ აკადემიის პროფესიონალებმა ჩაატარეს მორიგი ტრენინგი თემაზე - IAS 36 და IAS 2.

ტრენინგი მოიცავდა შემდეგი მნიშვნელოვანი თემებისა და ასევე, სხვადასხვა დარგის მაგალითების განხილვას:

IAS 36

  • გამოყენების ღირებულება
  • გაუფასურების კალკულაციაში გამოყენებული დაშვებები
  • გაუფასურების კალკულაცია/განაწილება

IAS 2

  • მარაგების თვითღირებულების დადგენა
  • წმინდა გასაყიდი ღირებულების ტესტი მარაგებისთვის
იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?