პერსპექტივები

მდგრადობის უზრუნველყოფა

აუდიტის მნიშვნელობა რთულ გარემოსა და პირობებში

COVID-19-ის მიერ გამოწვეულმა კრიზისმა კიდევ უფრო გაამძაფრა ბიზნესის წინაშე არსებული გამოწვევები და გამოავლინა ახალი რისკები, რომელთა მოგვარებაც აუცილებელია.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?