სტატია

მნიშვნელოვანი სიახლეები

საქართველოს კანონი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ

მნიშვნელოვანი სიახლეები - საქართველოს კანონი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ

2016 წლის ივნისში ხელი მოეწერა საქართველოს კანონს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ. გარდა ამისა, 2016 წლის მაისში საგადასახადო კოდექსში შევიდა ცვლილებები მოგების გადასახადთან დაკავშირებით.

ეს ორი კანონი მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს ბიზნეს გარემოზე საქართველოში, რადგან ორივე მათგანი დაკავშირებულია ფასს-ის შესაბამისად მომზადებულ ფინანსურ ანგარიშგებასთან, მის გამოყენებასთან, გამოქვეყნებასა და ხელმისაწვდომობასთან ფართო საზოგადოებისათვის.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?