სტატია

მსოფლიო სამთო მრეწველობის სექტორის საგადასახადო ტენდენციები 2017 წელს

სამთო მომპოვებელი დარგის სპეციალისტების დახმარება საჭირო ცვლილებების დანერგვაში

მსოფლიო სამთო მრეწველობის სექტორის საგადასახადო ტენდენციების 2017 წლის გამოცემა გამოავლენს იმ ძირითად საგადასახადო ტენდენციებს, რომლის წინაშეც აღმოჩნდებიან სამთო მრეწველობის დარგის სპეციალისტები მიმდინარე წელს და ასევე, განიხილავს ამ კუთხით არსებული პრობლემატური საკითხების გადაწყვეტის გზებს.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?