European CFO Survey

სტატია

ევროპული კომპანიების ფინანსური დირექტორების 2016 წლის მესამე კვარტლის გამოკითხვა.

ზრდის პერსპექტივები

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?