სტატია

რისკების მომავალი ფინანსური მომსახურების სფეროში 

მზარდი მარეგულირებელი მოთხოვნებისა და ახალი ტექნოლოგიების გათვალისწინებით, მომავალში რისკების მართვის შესაძლებლობები სრულიად განსხვავებული იქნება ამჟამად არსებულ რისკების მართვის საშუალებებთან შედარებით.

იხილეთ სრულად

დელოიტის წინამდებარე ანგარიში მოუწოდებს ფინანსურ დაწესებულებებს, რომ გადახედონ და გარდაქმნან თავიანთი რისკების მართვის მეთოდები და გამოიყენონ ახალი ტექნოლოგიები, რათა გააუმჯობესონ რისკების მართვის პროდუქტიულობა და ეფექტურობა.

ანგარიში აღწერს 6 იმპერატივს, რომლებიც უნდა გაითვალისწინონ ორგანიზაციებმა, რათა გახდნენ უფრო დინამიურები და გააჩნდეთ სიახლეებზე რეაგირების უნარი.

  1. ფოკუსირება სტრატეგიულ რისკებზე, როგორიც არის გეოპოლიტური, ფინანსურ ტექნოლოგიური და რისკების იდენტიფიკაციისა და მართვის გაუმჯობესება.
  2. დაცვის სამი ხაზის გარდაქმნა ბიზნეს ერთეულების პასუხისმგებლობის გაზრდის მეშვეობით რისკების მართვის კუთხით და დაცვის აქტივობების მეორე ხაზის განმარტება.
  3. ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება რისკების მართვის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით.
  4. ფორმალური ქცევისა და კულტურის პროგრამის ჩამოყალიბება კლიენტების ნდობის მოპოვებისა და სტრატეგიული უპირატესობის მოპოვების მიზნით.
  5. რისკების მართვის შესაძლებლობების გაძლიერება უფრო მოქნილი სტრუქტურის შექმნის მიზნით, რომლის მეშვეობითაც დაწესებულებას შეეძლება ახალ არაფინანსურ რისკებთან და მარეგულირებელ გამოწვევებთან გამკლავება.
  6. კაპიტალისა და ლიკვიდურობის სტრატეგიული მართვა მმართველობის სტრუქტურებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესების გაძლიერების მეშვეობით.
რისკების მომავალი ფინანსური მომსახურების სფეროში

Today, risk management is at crossroads. Financial institutions need to decide if they will continue with business as usual or fundamentally rethink their approach to risk management.

Read the report to better prepare for what lies ahead in risk management. Please contact a Deloitte executive if you’d like to discuss the report, or learn how we can assess your current risk management strategy and recommend best practices to position you for success.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?