სტატია

ადამიანური რესურსები საქართველოში

კვლევა

დელოიტის საქართველოს ოფისი მოხარულია წარმოგიდგინოთ ადამიანური რესურსების 2018 წლის კვლევის შედეგები საქართველოში.

კვლევაში მონაწილეობდა 1000 რესპონდენტზე მეტი. კვლევა ითვალისწინებდა ბიზნეს მომსახურების სფეროში ხელმისაწვდომი ადამიანური რესურსების იდენტიფიცირებას. კვლევის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდა 18-დან 45 წლამდე მოსახლეობა - კატეგორია, რომლის გადამზადება და ბიზნეს მომსახურების სფეროში გადაყვანა მარტივია.

კვლევა ჩატარდა 2018 წლის ოქტომბერ-დეკემბერში. კვლევის შედეგები დაჯგუფებულია 3 ძირითად სექციად: განათლება, დასაქმება და უნარ-ჩვევები. 

 
 
ჩამოტვირთეთ კვლევა ინგლისურ ენაზე
იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?