2018 global health care sector outlook

ანალიზი

მსოფლიო ჯანდაცვის სექტორის განვითარების პერსპექტივები 2018 წლისთვის

"ჭჯვიანი" ჯანდაცვის ევოლუცია

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?