სტატია

მონაცემთა დაცვის საერთო რეგლამენტი

დელოიტის კვლევა

მზად არის თუ არა თქვენი ორგანიზაცია ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის სფეროს მარეგულირებელი ნორმების ცვლიბებისთვის?

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?