პერსპექტივები

მიზნის დასახვა: ზედმეტი თავდაჯერებულობის ნაცვლად რისკის ხელახლა შეფასება  

აღმასრულებლებისა და დირექტორთა საბჭოს კვლევა განიხილავს რისკებს, როგორც ღირებულების შექმნის საფუძველს და ყურადღებას ამახვილებს ზედმეტ თავდაჯერებულობაზე

მიზნის დასახვა: ზედმეტი თავდაჯერებულობის ნაცვლად რისკის ხელახლა შეფასება  

ანგარიშის ჩამოტვირთვა

Key findings infographic

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?