სტატია

ქალები დირექტორთა საბჭოში - მე-5 გამოცემა

გლობალური პერსპექტივა

ქალები კვლავაც ნაკლებად არიან წარმოდგენილი დირექტორთა საბჭოებში გლობალურად, მიუხედავად გენდერული ბალანსის შენარჩუნების უწყვეტი მცდელობისა საბჭოებში. ჩვენი რიგით მე-5 ანგარიში აღწერს 60-ზე მეტი ქვეყნის ძალისხმევას გაზარდონ ქალების წარმომადგენლობა დირექტორთა საბჭოს რიგებში.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?